ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งแต่นี้ต่อไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งแต่นี้ต่อไป*, -ตั้งแต่นี้ต่อไป-

ตั้งแต่นี้ต่อไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งแต่นี้ต่อไป (adv.) henceforth See also: from now on, in the days to come, in future Syn. ต่อแต่นี้ไป
English-Thai: HOPE Dictionary
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oleg, from now on, you may call me Countess Max of the Fabulous Cupcakes.โอเล็ก ตั้งแต่นี้ต่อไป นายอาจต้องเรียกฉันว่าท่านหญิงแมกซ์ แห่งสุดยอดคัพเค็ก
As long as you understand that from this point forward, our hands will be intertwined.ตราบใดที่เธอเข้าใจเรื่องนี้ ตั้งแต่นี้ต่อไป มือของเราจะประสานกัน
For the rest of the day, you're gonna check in every 15 minutes.ตั้งแต่นี้ต่อไป ฉันจะมาคอยดูคูณทุกๆ 15 นาที
From now on, sex only happens in the bedroom, door closed,ตั้งแต่นี้ต่อไป เซ็กส์จะเกิดขึ้นได้เฉพาะห้องนอน ประตูปิดสนิท
Whatever I find out, I promise you, from now on your son is going to feel a great deal better.ถ้าตรวจพบอะไรแล้ว ผมสัญญากับคุณได้เลยว่า... ...ตั้งแต่นี้ต่อไป ลูกชายคุณจะอาการดีขึ้นอีกเยอะ
You tell that white woman that's where you're gonna keep it from now on out.บอกผู้หญิงขาวคนนั้นไปว่า จะเก็บไว้ตรงนี้ตั้งแต่นี้ต่อไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป
Back to top