ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งเวลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งเวลา*, -ตั้งเวลา-

ตั้งเวลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งเวลา (v.) set the time
ตั้งเวลาปลุก (v.) set an alarm clock
English-Thai: HOPE Dictionary
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
set (vt.) ตั้งเวลา See also: ตั้งระบบ, กำหนด Syn. install
time (vt.) ตั้งเวลา
go back (phrv.) (นาฬิกา) ถูกตั้งเวลาเร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง) Syn. go forward, put on
time bomb (n.) ระเบิดที่ตั้งเวลาได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Set for two seconds. You just press the button and drop it.ตั้งเวลา 2 วินาที เธอกดปุ่มแล้วปล่อย
...two hours and remove it from the oven and let it cool for several hours.ตั้งเวลาเตาอบ2ชม. แล้วเอาออกมาวางให้เย็น
Synchronize watches, 2 hours exactly in..3..2..1..ตั้งเวลาให้ตรงกัน 2ชม. ตรง 3.. 2..
I'll set the detonator for five minutes.ผมตั้งเวลาไว้ 5 นาที
The Greenwich time zone. The last time I shall set my watch ahead.เวลากรีนิช ผมจะตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
Okay. All right, I'm going to set the alarm for a quarter to 12, okay?โอเค อืม ฉันจะตั้งเวลาให้เตือน เมื่อเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้า
Oh, now the timer's all fucked up.ดูสิตั้งเวลาเพี้ยนหมดเลย ให้ตายเถอะ เบร็นด้า มันยากนักเหรอ
The door was on a timer. It was unlocked until 3:00.ประตูถูกตั้งเวลาไว้ มันจะถูกล๊อคอยู่จนกว่าจะถึงเวลา 3:
At 8:30 a.m., I set the timer for 15 minutes...พอ 08: 30 ก็ตั้งเวลาเครื่องไว้ที่ 15 นาที
The bomb went off at exactly 9:00.มือวางระเบิดตั้งเวลาเอาไว้ที่ 9: 00 ตรง
He knew where to set the bomb, but not when to set the bomb.เขารู้ว่าเขาวางระเบิดเอาไว้ตรงจุดไหน แต่ไม่ใช่ตอนที่เขาตั้งเวลาระเบิด
The mask is on a spring timer. If you do not locate the key in time, the mask will close.หน้ากากนี่จะตั้งเวลาสปริงไว้ ถ้าคุณไม่ใส่กุญแจให้ทันเวลา
The timer sets the road flare, which then lights the chemical mixture inside the canister.เครื่องตั้งเวลาได้จุดไฟ ที่หลังจากนั้นมันก็จุดสารเคมี/Nที่ผสมกันอยู่ในกล่อง ง่าย ๆ
That's your friend Beth calling.เขาจะตั้งเวลา,เดินมาขึ้นรถมอร์เตอร์ไซค์,
Actually, can you change the clock on the microwave?ที่จริง ช่วยตั้งเวลา ไมโครเวฟให้ใหม่ที
I got his precious Blackberry. We have five minutes.ผมได้มือถือของเขามาแล้ว เราจะตั้งเวลาเครื่องเค้าใหม่
It will take the picture in about five seconds.กล้องตั้งเวลาไว้ 5 วินาที
What if I set the alarm 10 min earlier in the future?ถ้าอนาคตผมตั้งเวลาให้เร็วขึ้นอีก 10 นาทีล่ะ
That's bullshit. Anyone can reset a time-stamp.เชื่อไม่ได้หรอก ใครก็ตั้งเวลานี่ได้
Set your timing switches. They're very important. Don't forget these.สวิทช์ตั้งเวลาของคุณ มันกำลังสิ่งที่สำคัญมาก อย่าลืมเหล่านี้
9.10 Set your watch 9.209: 10 ตั้งเวลาคุณเป็น 9: 17
Or that man had set his alarm and got up five minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and had gotten into an earlier cab,ไม่ก็ ชายหนุ่มตั้งเวลาปลุก และตื่นให้เร็วกว่านี้สัก 5 นาที หรื่อไม่ก็ คนขับแท็กซี่ ไม่จอดเพื่อดื่มกาแฟ หรือไม่ก็หญิงสาวคนนั้นเกินนึกขึ้นได้ว่าลืมเสื้อคลุม
Sixty thousand dead. Game clock reset.** จำนวนคนตาย 60,000 ** ** ตั้งเวลาใหม่ **
I think it's some kind of timer.ผมคิดว่ามันเป็นประเภทตั้งเวลา
Yeah. How'd you know about the timer?ใช่ คุณรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นระบบตั้งเวลา
They found the timer exactly where you said it would be.พวกเขาเจอระเบิดตั้งเวลาตรงกับ ที่อยู่ที่นายบอกมา
There's no one setting the snooze alarm for 15 minutes before they actually want to wake up, so that's nice.ไม่มีใครมาตั้งเวลานาฬิกาปลุก15 นาที ก่อนเวลาที่จะตื่นจริง / ก็ดีสินะ
Father set the timer on the microwave.พ่อเธอตั้งเวลา จากโมโครเวฟ
A clock without a craftsman.นาฬิกาที่ไม่ได้ตั้งเวลา
PurgeFacility. Authorization.เริ่มตั้งเวลาระบบทำลายตัวเอง
We time it right on the return,เราตั้งเวลาให้พอดีสำหรับการกลับ
That's a way of putting it.ปืนกระบอกนี้ถูกตั้งเวลา ให้ยิงไปที่เก้าอี้ตัวนั้น
I can't stop the timer, but maybe I can move the gun.ผมหยุดเครื่องตั้งเวลาไม่ได้ แต่ผมอาจขยับปืนได้
[Set time and alarm][ตั้งเวลาและตั้งปลุก]
Why do you always set the timer so short?ทำไมตั้งเวลาเร็วจังวะ
Didn't know what time your alarm was set for.ไม่รู้ว่าคุณตั้งเวลาเท่าไหร่
They timed it to go off so that security can herd them all in one place.พวกเขาตั้งเวลาให้มันระเบิดเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว เพื่อที่รปภ.จะสามารถ ได้ยินมันทั้งหมดในหนึ่งที่
Lights are on a timer.ไฟเปิดตามตัวตั้งเวลา
This one unlocks the triggering mechanism, and this one starts the timer.อันนี้ ปลดล็อค นี่เป็นตัวจุดชนวนเครื่อง และอันนี้ ตั้งเวลา
The bomb's timer is set to detonate when it reaches the city.ระเบิดถูกตั้งเวลาบึ้มเมื่อมันเข้าไปถึงตัวเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งเวลา
Back to top