ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งมั่น*, -ตั้งมั่น-

ตั้งมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งมั่น (v.) make a stand
ตั้งมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ
ตั้งมั่น (v.) make a stand
ตั้งมั่น (v.) persist in See also: insist on, persevere in, uphold, adhere to, stick to, cling to, abide by, stand firm Syn. ยึดมั่น, ถือมั่น, ยึดถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the order for which he stands.สำหรับสิ่งที่เขาตั้งมั่น
Do not worry about anything else and concentrate on regaining your health.อย่ากังวลสิ่งใดเลย ตั้งมั่นในการฟื้นฟูสุขภาพของเจ้าเถอะ
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ
One tattoo is the Drama tattoo, which signifies the self-determinist philosophy of the Tugginmypudha Ashram.อันนึงคือรอยสัก ดรามา เพื่อบงชี้ถึงหลักปรัชญา การตั้งมั่นในตัวเอง ของ ทักกินมายพุทธา อาศรม
Remember, you always have confidence... who you are.จำคำปู่ไว้ จงตั้งมั่นศรัทธา ในตัวตนของเจ้า
No. They can't stand Tennessee.ไม่ พวกเขาตั้งมั่นที่Tennessee
Uh, repeatedly, you would just pray and hold on.คือ สวดภาวนา.. และตั้งมั่นอดทน..
The only way to stop this jap artillery is to get into those hills,ทางเดียวที่จะหยุดกองกำลังปืนใหญ่ของไอ้ยุ่นได้.. คือต้องไปตั้งมั่นที่เนินเขานั่น
You just declare victory from the start, first,แค่ตั้งมั่นในชัยชนะตั้งแต่แรกเริ่ม
My sister's personality is such that... if she gets hooked on something, she relentlessly goes after it.คุณรุ้มั้ยพี่ชั้นน่ะนะ... . ถ้าลองให้ตั้งมั่นกับสิ่งใดแล้วก็จะทำให้ถึงที่สุด
We can defend ourself better, not so exposed, I don't know.เราจะสามารถตั้งมั่นได้ดีกว่า, ไม่อยู่โล่งอย่างนี้, ชั้นไม่รู้นะ
This is someone who is focused on starting a new life.นี่เป็นคนคนหนึ่ง ที่ตั้งมั่นในการสร้างชีวิตใหม่
Dr. McGee insists on having all the latest technology.ดร.แม็กกี้ ตั้งมั่นที่จะมีเทคโนโลยีล่าสุดเสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งมั่น
Back to top