ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งถิ่นฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งถิ่นฐาน*, -ตั้งถิ่นฐาน-

ตั้งถิ่นฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งถิ่นฐาน (v.) settle down See also: have one´s home, have one´s domicile, take up residence, make one´s home Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
populate(พอพ'พิวเลท) vt. อาศัยอยู่,ตั้งถิ่นฐานใน,นำผู้คนเข้าไปตั้งรกรากในบริเวณหนึ่ง
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
English-Thai: Nontri Dictionary
populate(vt) พำนักอยู่,ตั้งบ้านเรือนอยู่,ตั้งถิ่นฐาน,อาศัยอยู่
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
settle in (phrv.) ตั้งถิ่นฐาน See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่
emigrate to (phrv.) ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ See also: ย้ายไปยัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Settled the lush oasis, and were lost to the world for the next 1,000 years.ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโอเอซิส และสาบสูญไปจากโลกใน 1,000ปี ต่อมา
By what or by whom, we don't know.เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของใคร หรือตัวอะไร เราก็ไม่รู้
We're taking over Barley's resettlement and his pension, Ned.เรากำลังพาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ข้าวบาร์เลย์และเงินบำนาญของเขาเน็ด
No, they're still looking to settle a score from our little raid.ไม่ พวกมันยังมองหาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ ผลจากการที่ีบุกจู่โจมเรา
Oh, no, I'm talking about a permanent presence.เปล่าไม่ใช่อย่างนั้น ฉันกำลังพูดถึงเรื่อง การตั้งถิ่นฐานถาวร
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น
Then they'll come back up to the office, and start working on a settlement agreement to present to you.แล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาที่สำนักงาน และเริ่มดำเนินการในการตั้งถิ่นฐาน ข้อตกลงที่จะนำเสนอให้คุณ
I'm not smelling settlement here. Take them down.ผมไม่ได้กลิ่นการตั้งถิ่นฐานที่นี่ นำพวกเขาลง
How did you guys end up here?แล้วพวกเธอมาลงเอยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ได้ยังไง
I went to Yale 20 years ago, and now I'm a squatter.ฉันไปเยลยี่สิบปีมาแล้ว แล้วตอนนี้ฉันก็เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานไปลแ้ว
Like a settlement, come on.เช่นเดียวกับการตั้งถิ่นฐานมาบน.
When our family first settled here, there was a girl named Tatia.ตอนที่ครอบครัวของเราตั้งถิ่นฐานที่นี้ เราเจอผู้หญิงคนนึงชื่อทาเทียร์
Eventually, we settled in Louisiana.ในที่สุด เราตั้งถิ่นฐานใน Louisiana
With the settlement, I bought this place.ด้วยการตั้งถิ่นฐานที่ฉันซื้อสถานที่แห่งนี้
You were loopholed out of your settlements.คุณจะถูก loopholed ... ออกจากการตั้งถิ่นฐานของคุณ.
...What if we could think to them...พวกมันมาโลกมนุษย์เพื่อตั้งถิ่นฐาน เรากลับไล่พวกมันไป
'The early settlers needed beasts of burden better suited to the harsh climate of the outback, so they imported camels.ผู้ตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ต้องการอูฐตัวหนึ่ง ซึ่งมันอยู่ในชนบทและแห้งแล้งมาก ดังนั้นพวกจึงนำเข้าอูฐจากที่อื่น
Well, I'm sure you're already aware of this, but this town has a long history of supernatural legends, from the early settlers to the witch burnings on to...ผมค่อนข้างมั่นใจ ว่าคุณรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แต่เมื่องนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เกี่ยวกับตำนานเหนือธรรมชาติ ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งถิ่นฐาน พวกแม่มดพ่อมดถูกเผารวมถึงเรื่องของ
Seeking new worlds to settle upon.ค้นหาโลกใหม่ เพื่อตั้งถิ่นฐาน
Now the key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement.ตอนนี้ที่สำคัญในการทำเงินใน สถานการณ์เช่นนี้ คือการวางตำแหน่งตัวเองตอนนี้ ก่อนที่การตั้งถิ่นฐาน
Jorge says there's settlements all over these tunnels.โฮเร่ กล่าวว่ามีการตั้งถิ่นฐาน ทั่วอุโมงค์เหล่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งถิ่นฐาน
Back to top