ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวแปร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวแปร*, -ตัวแปร-

ตัวแปร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแปร (n.) variable Ops. ตัวคงที่
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
ตัวแปร (n.) variable
English-Thai: HOPE Dictionary
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
local variableตัวแปรเฉพาะที่เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้อธิบายถึงข้อมูลที่แยกออกไปอยู่ในบางส่วนบางตอนของโปรแกรม เช่น อาจเป็นตัวแปลที่อยู่เฉพาะในโปรแกรมย่อยเท่านั้น
real variableตัวแปรทศนิยมหมายถึงตัวแปรที่กำหนดให้เก็บค่าทศนิยม (real constant) บางภาษากำหนดให้มีลักษณะพิเศษต่างกับตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าจำนวนเต็ม (integer)
allphone(แอล' โลโฟน) n. ตัวแปรที่มี phoneme เดียวกัน -allophonic (al) adj.
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
parameterพารามิเตอร์ตัวแปรเสริมหมายถึง ค่า ซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเลข หรือตัวอักขระ ที่ใช้ในการสร้างสมการหรือคำสั่ง (statement) ข้อความที่จะเห็นบนจอภาพบ่อย ๆ เช่น "parameter missing" หมายความว่า ใส่ข้อความไม่ครบ เช่น ให้ย้ายแฟ้มข้อมูล A แต่ไม่บอกว่าย้ายไปที่หน่วยบันทึกใด (เช่น จะให้ไปที่ a : หรือ b:)
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว
pif(พิฟ) ย่อมาจาก program information file เป็นแฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่งในระบบวินโดว์สำหรับใช้กำหนดพารามิเตอร์ (ตัวแปรเสริม) ของโปรแกรมในระบบดอส ใช้เป็นนามสกุล (file type) ว่า .pif
range(เรนจฺ) n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลำดับ,ช่องระยะ,ทิว,ทิวเขา,เทือกเขา,ขอบเขต,เขต,วิถีกระสุน,วิถียิง,ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด,ตำแหน่ง,ชั้น,ประเภท,การจัดลำ-ดับ,กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง,เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง,ขยายออก
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
variable(แว'ระเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ผันแปรได้,ไม่แน่นอน,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,แปรปรวน,เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้,ตัวแปร,ลมที่ผันแปร., See also: variability n. variableness n. variably a
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binary variableตัวแปรฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
local variableตัวแปรเฉพาะที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real variableตัวแปรจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slack variableตัวแปรช่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variableตัวแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parameter๑. พารามิเตอร์๒. ตัวแปรเสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quadric๑. กำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadratic]๒. พหุนามเอกพันธุ์หลายตัวแปรกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric quantic]๓. ผิวกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ conicoid; quadric surface] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quanticพหุนามเอกพันธุ์หลายตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transducerตัวเปลี่ยนแปร, ตัวแปรสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
variableตัวแปร, สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
coefficientสัมประสิทธิ์, จำนวนหรือสัญลักษณ์ที่มีค่าคงตัวซึ่งเป็นตัวคูณของตัวแปรใด ๆ เช่น 2x  มี  2  เป็นสัมประสิทธิ์ของ x         [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นเชิงทฤษฎีซึ่ง อธิบาย วิวัฒนาการของประชากร และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น ภาวะการตาย ความสามารถมีบุตร ฯลฯ ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง ประชากรหรือวิวัฒนาการของประชากร [สิ่งแวดล้อม]
logarithmic equationสมการลอการิทึม, สมการที่ตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม  ตัวอย่างเช่น   log x + 2 log 2x + 4 = 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
summation signเครื่องหมายรวมยอด, อักษรภาษากรีก เขียนแทนด้วย ∑ โดยทั่วไปหมายถึงผลบวกของตัวแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
limiting factor (n.) ตัวแปร See also: พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด
parameter (n.) ตัวแปร See also: พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด Syn. limiting factor
variable (n.) ตัวแปร Syn. factor
range (n.) ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Version thx, variable 1138.เวอร์ชัน THX ตัวแปร 1138
So many variables tied into it.ตัวแปร มันเยอะเหลือเกิน
The variable is the resistance, okay?ตัวแปรก็คือความต้านทาน เข้าใจไหม
Parameters match events from 2006.ตัวแปรตรงกับเหตุการณ์ เหมือนเมื่อปี 2006
The variable which has changed is the coitus.ตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์
Most of the parameters we would look for to build a profile seem to exist in most of the men.ตัวแปรส่วนใหญ่ที่เรามองหา เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ ดูเหมือนมีอยู่ในผู้ชายส่วนใหญ่
The search parameters are completely backwards.ตัวแปรสำหรับค้นหาค่อนข้างล้าสมัยนะ
Those variables can mean the differenceตัวแปรเหล่านั้น อาจหมายถึงความแตกต่าง
To him, they are variables in an equation.สำหรับเขาแล้ว มีแค่ตัวแปรกับสมการเท่านั้นแหละ
One at a time, each variable must be solved, then countered.เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตัวแปรก็จะถูกหาค่า และได้ผลลัพธ์
In all Feynman diagrams what's the one variable that you can turn negative... and still get rational answers for?ในทุกแผนภาพฟายน์แมน ตัวแปรอะไรที่ต่อให้นายใส่ค่าลบเข้าไป... ก็ยังทำให้ได้คำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ ตัวแปรนั้นไม่ใช่มวล
Lukuisat - sairastuneet ja puhtaan veden saatavuus.แต่โดยการเตรียมการ, จำนวน, โรคภัยไข้เจ็บ และตัวแปรของกองทัพ.
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์
Right. Just change the variables.โอเค เพียงแค่เปลี่ยนตัวแปร
The faster they undergo change the more violent the explosion.ที่มีเร็วกว่าที่เป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลงพวกมัน การระเบิดรุนแรงมากขึ้นไปอีก
Identify variables. Design the experiment.ระบุตัวแปร สร้างการทดลอง
Identify the variables. That's the two groups.ระบุตัวแปร นั่นคือสองกลุ่ม
With these parameters,I can probably cross off half the names.จากตัวแปรพวกนั้นก็อาจจะ ตัดรายชื่อออกไปได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
So i accessed the internet, and used a simple search parameter.ดังนั้นผมจึงเข้าสู้อินเตอร์เนต และใช้การค้นหาตัวแปรง่ายๆ
This little guy's a game changer.เด็กคนนี้ จะเป็นตัวแปรในเกมครั้งนี้
Now, the power flow issues are obviously the biggest variable,ตอนนี้ เรื่องการหมุนเวียนพลังงาน เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวแปรสำคัญ
I've run simulations on a dozen variations of Telford's plan to power the gate, but so far...ผมกำลังดูสถาณการ์ณจำลอง บนตัวแปรนับโหล แผนการของผู้การเทลฟอร์ด พลังงานของเกท
At this height, any variant in trajectory resulting from a simple jump or being pushed off the building will be evident in where they land.ความสูงของที่นี้ และตัวแปรต่างๆ เกิดจากการกระโดดลงไปเอง หรือว่าโดนพลักให้ตก จะเห็นได้จาก หุ่นตกลงไปจุดไหน
Subject to so many variables.ภายใต้ตัวแปรหลายอย่าง
There's many variables here. Are you sure about this?มีหลายตัวแปรที่นี้ คุณแน่ใจแล้วหรอ ?
Well, the future consists of the culmination of a near infinite number of variables.อืม อนาคตประกอบด้วย ส่วนปลายยอด ของตัวเลขไม่รู้จบ ของตัวแปรต่างๆ
Oh, we don't have all the variables, so...โอ้ว เราไม่มี ตัวแปรทั้งหมดนั่น ดังนั้น
Oh,6 years is a long time.โอ... 6 ปีเป็นเวลานานมาก ฉันต้องการตัวแปรมากกว่านี้
Uh, no, but we have the parameters.อู้ ยัง แต่เราพบตัวแปรหลายอย่าง
I've been thinking that, given the parameters of your experiment the transport of electrons through the nano-fabricated rings is no different than the experiment already conducted in the Netherlands.จริงๆแล้ว พักนี้ ฉันคิดเรื่อง ค่าตัวแปรใน การทดลองของเธอ ที่ส่งผ่านอิเลคตรอน ผ่านช่องว่าง
If you count the number of stars similar to our sun in this galaxy, then you factor in the probability that they have Earth-like planets orbiting them...ถ้าเธอนับเฉพาะดาว ที่คล้ายกับระบบสุริยจักรวาล. ตัวแปรความน่าจะเป็นที่พวกมัน มีวิถีโคจรคล้ายโลกเรา...
There could be multiple meanings to consider.มันอาจจะมี ตัวแปรมากมายที่จะพิจารณามัน
"Three little kittens with fur all brushed said, 'We can't sleep, we feel too rushed!แมวน้อยสามตัวแปรงขนเรียบร้อย พูดว่า เรานอนไม่หลับเรายังไม่เหนื่อย
Because I am well aware of all the risk factorsเพราะว่าฉันระวัง ในทุกตัวแปรความเสี่ยง
Case closed. Oswald could have made the shot. Booth, Oswald was a lousy shot.ในแลปไม่มีลม ไม่มีตัวแปร
I think she's our best shot at finding Abel.ผมคิดว่าเธอเป็นตัวแปรสำคัญ ในการตามหาเอเบิล
Hey, what are the parameters of this sobriety thing you got going?เฮ้ แล้วตัวแปรสำคัญ ที่นายใช้ในการบำบัดเลิกยาล่ะ
But outside acceptable parameters.แต่ข้างนอกยอมรับตัวแปรได้
Look, the constant I've been looking for--it isn't a number.ฟังน่ะ ตัวแปรคงที่ ที่ผมกำลังมองหาอยู่-- มันคือหมายเลข
Well, I'm gonna need some parameters.งั้น... ฉันคงต้องการตัวแปรบางอย่าง ที่พวกเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่

ตัวแปร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวแปร
Back to top