ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวแทนเชิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวแทนเชิด*, -ตัวแทนเชิด-

ตัวแทนเชิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
straw manตัวแทนเชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวแทนเชิด
Back to top