ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวแทนจำหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวแทนจำหน่าย*, -ตัวแทนจำหน่าย-

ตัวแทนจำหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแทนจำหน่าย (n.) agent Syn. ตัวแทนขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
newsagent (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer, paper shop
newsdealer (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsagent
paper shop (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need a distributor. Now, do you know anyone like that?เราต้องมีตัวแทนจำหน่าย ตอนนี้ นายรู้จักใครแบบนั้นไหม
The brand is Surf Glide.ลองหาชื่อตัวแทนจำหน่ายดู
You're a drug dealer. Negotiate.นายเป็นตัวแทนจำหน่ายยาเสพติด เจรจาต่อรองสิ
That's for everybody, that ?ใช่ค่ะ แค่ตอนนี้ตื่นเต้น ที่ได้ตัวแทนจำหน่ายใหญ่ๆ
We don't have a vendor, we don't have an insurance company, we don't have anybody down there who knows anything about what the hell Formavale does.ไม่เจอตัวแทนจำหน่าย ไม่เจอกระทั่ง บ .ประกันภัยสินค้า ไม่เจอหน้าไหนทั้งสิ้น ใครบอกฉันที ว่าไอ้"ฟอร์มาเวล"ห่านี่คืออะไรกันแน่
The nords are running proxy for a bigger player.พวกเดอะนอร์ดเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ให้กับผู้ค้ารายใหญ่
We need guns. Our distributor is temporarily offline--พวกเราต้องการปืน ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของเรา ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว
And my latest job I'm too smart for is selling cars at Orson's last surviving car dealership.และงานล่าสุดของฉันคือ.. ..ขายรถตัวแทนจำหน่าย รายสุดท้ายที่เหลือรอดของออร์สัน
Speak to an agent.ขอพูดกับตัวแทนจำหน่ายคะ
Does the Homecoming queen own a car dealership and two pawn shops?จะให้ราชินีเป็นตัวแทนจำหน่ายรถ หรือหุ้นส่วนหรอไงกัน
Financing for the Ehlert Motors...ฝ่ายขายของตัวแทนจำหน่าย..
His dad's got a dealership.พ่อของเขาเป็นตัวแทนจำหน่าย
Like the man in the newsagent.เหมือนพวกตัวแทนจำหน่ายนิตยสาร
Are you one of our new sales reps?เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ของเราหรือเปล่า?
You just scout the dealership, pretend you want to buy.คุณเพียงแค่ทหารพรานตัวแทนจำหน่าย แกล้งคุณต้องการซื้อ.
No reason to fear a Death Dealer who fell in love with a Lycan who murdered two of our elders and who, at every turn, has betrayed her own kind.ไม่มีเหตุผล จะกลัวตายตัวแทนจำหน่ายที่ตก อยู่ในความรักกับ ไลแคน ใครฆ่าสองของผู้สูงอายุของเรา
When I get 7, I'm gonna go and buy an ounce of smack... and I'm gonna become a dealer.เมื่อฉันได้รับ 7 ผมจะไปซื้อออนซ์ตี ... และผมจะกลายเป็นตัวแทนจำหน่าย
He's a car dealer.เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ครับ
He owned a bunch of car dealerships.เขาเป็นเจ้าของพวง ของตัวแทนจำหน่ายรถ.
Today, he runs a successful car dealership and a popular restaurant in Pittsburgh.วันนี้เขาทำงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จ และร้านอาหารที่เป็นที่นิยมในพิตส์เบิร์ก
I have a dealership. I can't have my son drive around in that old piece of shit.ฉันมีตัวแทนจำหน่าย ฉันไม่สามารถมีลูกของฉัน ขับรถไปรอบ ๆ ในที่ชิ้นเก่าของอึ
My brother owns a broker-dealer, he offered me a job.พี่ชายของฉันเป็นเจ้าของนายหน้าตัวแทนจำหน่าย เขาเสนอให้ฉันงาน.
Last night we got a call from a C.I., busted up a drug sale between a big time dealer and the Russian mob.เมื่อคืนเราได้รับโทรศัพท์จากซี.ไอ. พบการขายยาเสพติดระหว่างตัวแทนจำหน่ายครั้งใหญ่ และมาเฟียรัสเซีย
For busting dealers selling in clubs and colleges.สำหรับตัวแทนจำหน่าย ขายในคลับและวิทยาลัย
We've already checked garages and dealerships.เราตรวจสอบโรงรถและตัวแทนจำหน่ายแล้ว
We're stopping at a dealer The delivery of a shipment of bombs Altherometekihเราหยุดที่ตัวแทนจำหน่ายการส่งมอบการจัดส่งของระเบิด Altherometekih
If I want to kill... one of my dealers who's stealing from me,ถ้าผมต้องการที่จะฆ่า ... หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของฉัน ผู้ที่ขโมยจากฉัน
And the dealer will take two.และตัวแทนจำหน่ายจะใช้เวลาสอง
One of the first things a Death Dealer must learn... is how to fight in a confined space.หนึ่งในสิ่งแรกที่ตัวแทนจำหน่าย ตายจะต้องเรียนรู้ เป็นวิธีการที่จะต่อสู้ในสถานที่ คับแคบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวแทนจำหน่าย
Back to top