ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเร่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเร่ง*, -ตัวเร่ง-

ตัวเร่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเร่ง (n.) catalyst Syn. ตัวกระตุ้น
ตัวเร่ง (n.) catalyst Syn. ตัวกระตุ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง
catalyst(แคท'ทะลิสทฺ) n. ตัวเร่งปฏิกิริยา,ตัวเร่ง, Syn. katalyst
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accelerantตัวเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerator๑. ผู้เร่ง, ตัวเร่ง๒. ประสาทเร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accelerantsตัวเร่งปฏิกิริยา [การแพทย์]
Palladium catalystตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crackingกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนักแตกตัวเป็นโมเลกุลที่เล็กลงเป็นการทำให้น้ำมันหนักแตกตัวให้เป็นน้ำมันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถ้าทำให้โมเลกุลแตกตัวด้วยความร้อน เรียกว่า Thermal cracking ถ้าแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา เรียกว่า catalytic (cat) cracking และถ้ากระบวนการ cat cracking เกิดขึ้นในบรรยากาศก๊าซไฮโดรเจน เรียกว่า hydrocracking [ปิโตรเลี่ยม]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kickerคิกเกอร์ คือ สารกระตุ้นหรือสารตัวเร่งการเกิดเป็นฟอง ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิการสลายตัวของสารที่ทำให้เกิดฟอง ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดฟองได้เร็วขึ้น มักใช้คู่กับสารทำให้เกิดฟอง ตัวอย่างของคิกเกอร์ ได้แก่ ซิงก์ออกไซด์ เกลือของซิงก์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accelerant (n.) ตัวเร่ง
accelerator (n.) ตัวเร่ง Syn. atomic accelerator
atomic accelerator (n.) ตัวเร่ง
catalyst (n.) ตัวเร่งปฎิกิริยา Syn. accelerator, chemical reactor
chemical reactor (n.) ตัวเร่งปฎิกิริยา Syn. accelerator
vanadium (n.) ธาตุโลหะสีขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำเหล็กอัลลอยด์ See also: (สัญลักษณ์คือ V)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My accelerator's stuck.ตัวเร่งความเร็วของผมค้าง
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง
A biocatalyst?ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ?
The catalyst.ตัวเร่งปฏิกิริยานั่น
The catalyst is within me.ตัวเร่งอยู่ภายในตัวฉัน
It's a genuine game urge.มันเป็นตัวเร่งอัจฉริยะของเกม
But the Ether Lily talks about is a catalyst for emotion.คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางอารมณ์
If you can cut the lead in the system terminal, it should create a short which will ignite the fuel line before the booster engines can fireถ้าหากคุณตัดสายไฟหลักในระบบควบคุม มันจะทำให้เกิดการลัดวงจรได้ จากนั้นก็จุดชนวนที่ท่อส่งน้ำมัน ก่อนที่จะถึงตัวเร่งของเครื่องยนต์
Ninety kilometers to booster ignition.90 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Eighty kilometers to booster ignition.80 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Seventy kilometers to booster ignition.70 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Sixty kilometers to booster ignition.60 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Fifty kilometers to booster ignition.50 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Forty kilometers to booster ignition.40 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Thirty kilometers to booster ignition.30 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Twenty kilometers to booster ignition.20 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Ten kilometers to booster ignition.10 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Five kilometers to booster ignition.5 กิโลเมตรก่อนทำการจุดชนวนตัวเร่ง
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง,อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้.
Burn patterns show us the dismembered parts were stacked and doused with an accelerant in an attempt to incinerate the body.รูปแบบการเผาแสดงว่า ชิ้นส่วนร่างกายถูกกองๆกัน ...แล้วถูกสาดด้วยตัวเร่งให้ศพเผาเร็วขึ้น
Some kind of catalyst.เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่าง
The key component of this catalystส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งปฏิกิริยานี้
I think I'm the catalyst.ฉันคิดว่าฉันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
For the catalystสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา
I think I can stop the catalyst- ฉันคิดว่าเราสามารถหยุดตัวเร่งปฎิกิริยาได้
So they don't inject the catalyst into me.เพื่อที่จะไม่ฉีดตัวเร่งปฎิกิริยาให้กับฉัน
Just know that I have taken the catalyst.แค่รู้ว่าฉันเอาตัวเร่งปฏิกิริยามาแล้ว
Wait, you put the catalyst in you?เดี่ยว คุณเอาตัวเร่งใส่เข้าไปในตัวคุณหรอ
I'll take the catalyst and your powers too, Hiro.ฉันจะเอาตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วก็ พลังพิเศษของนายด้วย ฮิโระ
Arthur Petrelli has the catalyst.อาร์เธอร์ เพเทรลลีมีตัวเร่งปฏิกิริยา
I'll take the catalyst and your powers, too, Hiro.ฉันจะเอาตัวเร่งแล้วก็พลังของนายไปด้วย,ฮิโร่
It's a catalyst hidden away in the blood of a human host.มันเป็นตัวเร่งปฏิกริยา ที่ถูกซ่อนในเลือดของมนุษย์
I think I'm the catalyst.ฉันคิดว่าฉันเป็นตัวเร่งปฎิกริยา
You're the catalyst.เธอเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
I need the catalyst.ฉันต้องการตัวเร่งปฎิกริยา
But I do know if Claire Bennet dies, then the catalyst dies with her and there's no hope for me being cured.แต่ที่รู้แน่ๆ ก็คือถ้าแคลร์ เบเนทตาย ตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะตายไปพร้อมกับเธอ งั้นฉันไม่ก็ไม่มีทางรักษาหายสิ
To keep the catalyst safe, right?เพื่อรักษาตัวเร่งปฎิกริยาไว้ ใช่ไหม?
Not some catalyst.ไม่ใช่แค่ตัวเร่งปฎิกริยา
The key component of this catalyst would be something that couldn't be stored or created synthetically.ส่วนประกอบสำคัญของตัวเร่งนี้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง มันเก็บไว้ไม่ได้หรือสังเคราะห์ขี้นมาไม่ได้
You're saying this catalyst isn't something.คุณกำลังจะบอกว่าตัวเร่งนี้ไม่ใช่อะไรบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเร่ง
Back to top