ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวรับเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวรับเคราะห์*, -ตัวรับเคราะห์-

ตัวรับเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวรับเคราะห์ (n.) victim See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat Syn. ผู้รับเคราะห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวรับเคราะห์
Back to top