ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวตายตัวแทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวตายตัวแทน*, -ตัวตายตัวแทน-

ตัวตายตัวแทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวตายตัวแทน (n.) successor Syn. ตัวแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Given the choice, doppelganger or a hybrid,ผมมีตัวเลือกให้คุณ ตัวตายตัวแทน หรือ ลุกผสม
They are vampires, werewolves, dopplegangers, witches.พวกเขาคือแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า ตัวตายตัวแทน แม่มด
Your doppelganger Amara died at her hands, but today after 2,000 years,ตัวตายตัวแทนของเธอ อมาร่า ก็ตายด้วยน้ำมือหล่อน แต่ในวันนี้ หลังจากผ่านมา 2,000 ปี
Your doppelganger dies today.ตัวตายตัวแทนของเธอจะตายวันนี้แหละ
The doppelganger?ตัวตายตัวแทนงั้นเหรอ?
The doppelganger had to die in order for me to become a hybrid, but if she was dead...ตัวตายตัวแทนจำเป็นต้องตาย เพื่อที่ฉันจะได้กลายเป็นลูกผสม แต่ถ้าเธอตาย
The doppelganger was created as way to be able to undo the spell.ตัวตายตัวแทนถูกสร้างขึ้นเพื่อที่สามารถย้อนรอยคาถาได้
My beloved doppelganger Elena.ตัวตายตัวแทนที่รักของฉัน เอเลน่า
Is the doppelganger safe?ตัวตายตัวแทนปลอดภัยใช่ไหม?
Tell him that we're trying to send a message to Klaus.ตัวตายตัวแทนยังมีชีวิตอยู่
Sacrifice is what breaks it."การบูชายัญ" ต่างหากที่ทำลายคำสาป เลือดของตัวตายตัวแทน
The blood of the doppelganger.เธอคือ "ตัวตายตัวแทน"
No spell, no doppelganger sacrifice.ไม่มีพิธเวทย์ ก็ไม่มีการบูชายัญตัวตายตัวแทน
The blood of the doppelganger.เลือดของตัวตายตัวแทน
You're the doppelganger. Elijah.เธอคือ "ตัวตายตัวแทน" อีไลจาห์
If word gets out that the doppelganger exists,ถ้ามีคนพูดออกไปว่า ตัวตายตัวแทนออกมาปรากฏตัวแล้ว
You're the doppelganger.เธอคือ "ตัวตายตัวแทน"
By sacrificing the Petrova doppelganger.ด้วยการเสียสละ ของตัวตายตัวแทนคนตระกูลเพโทรวา
Klaus needed a human doppelganger.คลาวส์ต้องการ "ตัวตายตัวแทน" ที่เป็นมนุษย์
If those vamps are gearing up to break the curse, they must have also found the doppelganger.ถ้าแวมไพร์พวกนั้น กำลังรีบเร่งที่จะทำลายคำสาป พวกมันจะต้องเจอตัวตายตัวแทนแล้วด้วย
Nice. Let's go get our doppelger.ดี ไปจับตัวตายตัวแทนกัน
He's searching for a way to undo the curse without the doppelgger.เขากำลังค้นหาทางที่จะทำลายคำสาป โดยปราศจากตัวตายตัวแทน
After the doppelganger bleeds to death.หลังจากตัวตายตัวแทนต้องเสียเลือดจนตาย
Nobody knows where he is, but there are these rumors that are flying around that a doppelganger exists.แต่ข่าวที่แพร่สะพัดออกไป เรื่อง ตัวตายตัวแทน
He said that Klaus is willing to grant you your freedom if we deliver the moonstone and the doppelganger.เขาว่า คลาวส์จะปล่อยเธอไป ถ้าเรามอบหินจันทรา กับตัวตายตัวแทนให้
Do you really think that Isobel's telling the truth that word's gotten out about the doppelganger?คุณคิดจริงๆเหรอว่า ที่อิโซเบลพูดเป็นความจริง ที่ว่าโลกรู้แล้วว่า... มีตัวตายตัวแทน
I'm gonna go lay eyes on my precious doppelganger.ฉันจะไปสอดส่ายสายตา หาตัวตายตัวแทนที่แสนมีค่าของฉันเสียหน่อย
I've killed the witch, I have the moon stone, and the doppelganger is waiting in the wings.ฉันฆ่าแม่มดนั่นแล้ว และฉันมีหินจันทรา กับตัวตายตัวแทน ที่จะอยู่ในกำมือ
Because I have to. It's the birth place of the doppelganger.เพราะมันจำเป็น ที่นี่เป็นสถานที่ ถือกำเนิดของตัวตายตัวแทน
Easiest way to discover the existence of a doppelganger or to get your hands on some long, lost moon stone is to have every single member of two warring species on the lookout.หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะค้นพบ การดำรงอยู่ ของตัวตายตัวแทน หรือการได้มาซึ่ง หินจันทราที่สูญหายไปนานแสนนาน
They believe they may have found a way to spare the doppelganger.เค้าเชื่อว่าหาทางที่กำจัดคลาสได้ เพื่อปกป้องตัวตายตัวแทน
You found a way to save the life of the doppelganger?เธอรู้วิธีช่วยชีวิต ตัวตายตัวแทนแล้วรึยัง
Klaus must drink the blood of the doppelganger...คลาวส์ต้องดื่มเลือด ของตัวตายตัวแทน
The doppelganger's a supernatural occurrence.'ตัวตายตัวแทน' เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ
I'm told you and your brother fancy my doppelganger.ฉันบอกนายและน้องชายของนายที่หลงรักตัวตายตัวแทนของฉัน
Finally the doppelganger.และสุดท้ายก็ตัวตายตัวแทน
Yeah, but I'm a doppelganger.ก็ใช่ แต่ฉัน เป็นตัวตายตัวแทน
No, you just failed to mention that the doppelganger's still alive.ไม่ คุณเพิ่งหลุดปากว่า ตัวตายตัวแทนยังมีชีวิตอยู่
So this is the latest doppelganger.แล้ว นี้คือตัวตายตัวแทนคนล่าสุดหรอ
Why is that doppelganger bitch wearing my necklace?ทำไมนังตัวตายตัวแทนถึงสวมสร้อยคอของฉัน!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวตายตัวแทน
Back to top