ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวตั้งตัวตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวตั้งตัวตี*, -ตัวตั้งตัวตี-

ตัวตั้งตัวตี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวตั้งตัวตี (n.) principle person See also: responsible person, core number, mainstay, central figure Syn. ตัวดำเนินการ, ผู้ดำเนินการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The point being, I'm the one heading up the investigation.ประเด็นตรงนี้คือ ผมเป็น คนหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตี ในการสืบสวนคดีนี้
Who put the grunt in charge?ใครมอบให้ไอ้หมอนี่ เป็นตัวตั้งตัวตีเนี้ย?
I may teach 1000's of children without charging them, but I will not prepare big headed kids to go to a top university.ฉันอาจจะสอนเด็กๆเป็นพัน โดยไม่ต้องมีการสั่งพวกเค้า แต่ฉันจะไม่เป็นตัวตั้งตัวตีให้เด็กๆไปเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวตั้งตัวตี
Back to top