ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวควบคุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวควบคุม*, -ตัวควบคุม-

ตัวควบคุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวควบคุม (n.) controller
ตัวควบคุม (n.) controller
English-Thai: HOPE Dictionary
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวปรับอุณหภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ thermoregulator ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rheostatตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรให้อยู่ในช่วงที่ต้องการและเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งจะควบคุมการเปิด - ปิดของวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kipp's apparatusเครื่องสำเร็จของคิปป์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมแก๊สจากปฏิกิริยาระหว่างของเหลวกับของแข็งโดยใช้ปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยา เช่น การเตรียมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับไอออน(II)ซัลไฟด์ ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The control is on the other side. Whoever does it gets locked in.ตัวควบคุมมันอยู่อีกฝั่ง มีคนล๊อคมันไว้
The main power supply is way, way down there.ตัวควบคุมหลักอยู่ลึกไปมากๆ
Well, the driver's behind this wall, but this wall is supposed to be a door.ตัวควบคุมอยู่หลังกำแพง แต่กำแพงนี้ควรเป็นประตู
But if that's true, that could mean you're part of this system another kind of control.แต่ถ้าเป็นจริง ก็หมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบ เป็นตัวควบคุมอีกตัวนึง
All right. There's a collective and a cyclic control.มันจะมีตัวควบคุมการบินรวมอยู่
Yes, as long as your abilities Are in control of you,ใช่ ตราบใดที่ความสามารถ เป็นตัวควบคุมคุณ
OK this looks like it controls the cooling system for the mainframe, which... should be...โอเค นี่มันเหมือนมันตัวควบคุมระบบความเย็นสำหรับเมนเฟรม ซึ่ง... อาจจะ...
And these copied cells contain remote access functionality.พวกเซลล์เลียนแบบเหล่านี้ Nจะมีตัวควบคุมระยะไกลแฝงอยู่
B% R's mainframe network is a beast.BR มีตัวควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นเทพ
The guns are about controlling the H traffic.ปืนเป็นตัวควบคุมที่เหนือชั้นกว่า
Mr. Calvini, we'd like to know why the IBBC, a bank would be purchasing millions of dollars worth of missile guidance and control systems from your company.คุณกาลวินี่ เราต้องการทราบว่าทำไมธนาคารIBBC ถึงได้ยอมจ่ายเงินหลายล้านเหรียญ เพื่อขอซื้อระบบนำวิถี พร้อมตัวควบคุมจรวด จากบริษัทของคุณ
That light fixture... new heat regulator on your stove... your man-bra... your garbage disposal... your dishwasher... and your new cat.แล้วก็มีตัวควบคุมความร้อน บนเตาของคุณ บราสำหรับผู้ชาย เครื่องกำจัดขยะ
What do you have to do to a boy, to get him to do that, to have that kind of control?คุณทำอะไรกับเด็กคนนั้น ทำให้เขายอมทำตามคำสั่ง ใช้เรื่องประเภทไหนกันนะเป็นตัวควบคุม
So the chip controls the electrical signal.-แปลว่าชิพเป็นตัวควบคุมสัญญาณสินะ -เพราะฉะนั้นนายต้องมีรหัสรีโมท
You saved five of them, including the control pillar.คุณรักษาเสาได้ 5 เสา รวมถึงตัวควบคุมด้วย
The red one there controls the rest.ส่วนอแท่งสีแดงจะเป็นตัวควบคุมทั้งหมด
Now, the pillar that controls everything is in the southeast cupola.เสาต้นนั้นเป็นตัวควบคุม อยู่ใต้ซุ้มหลังคาโค้งฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้
She said the control pillar was in that first cupola.เธอบอกว่า เสาตัวควบคุมหลัก
No thermostat, no control box. Must be on the outside.ไม่มีตัวควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีกล่องควบคุม คงจะอยู่ข้างนอกแน่
And a second non-tantalizing piece to use as a control.แล้วก็ข่าวลือแบบไม่เด็ดอีกอันเป็นตัวควบคุม
The doctors may have removed the harness, but that doesn't mean that they've abandoned us.ถึงหมอจะเอาตัวควบคุมออก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า พวกนั้นจะละทิ้งเรา
Room for nine in a full-leather interior, multimedia center with active noise control.มีที่สำหรับ 9 คน ภายในบุหนังทั้งหมด มีศูนย์รวมความบันเทิง พร้อมตัวควบคุมเสียงรบกวน
I want the harness back, Ben.ฉันอยากได้ตัวควบคุมคืน
It's 'cause they took the harness off.เพราะพวกเขา เอาตัวควบคุมออกไป
I disabled it with this controller.ฉันสั่งปิดมันได้ จากตัวควบคุมอันนี้
It's a GPS-enabled monitor that confines you to a 5,000-foot radius of the base unit.มีตัวควบคุมด้วย GPS ซึ่งจะจำกัดคุณ ให้อยู่ภายในรัศมี 5,000 ฟุต จากตัวบ้าน
I mean, apart from the launch control and all those buttons there it feels normal.หมายถึง นอกจากตัวควบคุมการออกตัว และเจ้าปุ่มพวกนี้ มันก็ดูปกติธรรมดา
But we don't have the harness.แต่เราไม่มีตัวควบคุม
Control called. We got another number.เรียกตัวควบคุม \ เราได้หมายเลยอื่นแล้ว
They disabled the micro controller that regulates the battery's charge.พวกเขาทำให้ตัวควบคุมใช้การไม่ได้ เพื่อที่จะ เปลี่ยนแบตเตอร์รี่
This electronic control unit, it overrode your car's internal E.C.U., allowing someone to control the vehicle's functions remotely.หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตัวควบคุมอีซียูภายในรถของคุณ มันปล่อยให้ มีคนเข้ามาบังคับรถของคุณจากระยะไกล
He probably used it as an immunosuppressant.เขาอาจใช้มันเป็นตัวควบคุมการปล่อยเชื้อโรค
But my regulator had sustained too much damage.แต่ตัวควบคุมเสถียรในชุดพ่อ เสียหายเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวควบคุม
Back to top