ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดไฟแต่ต้นลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดไฟแต่ต้นลม*, -ตัดไฟแต่ต้นลม-

ตัดไฟแต่ต้นลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดไฟแต่ต้นลม (v.) nip something (calamity/vice) in the bud Syn. ตัดไฟหัวลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're the only one who can stop her, Sam.ตัดไฟแต่ต้นลม นายเป็นคนเดียวที่หยุดเธอได้ แซม
He thought of his mother's fear Mike would remember too much and her demand that Orson stop this from happening.จนที่แม่เค้ากลัวว่าไมค์จะจำได้มากเกินไป และต้องการให้เขาตัดไฟแต่ต้นลม
Oh, she was calm. yeah, better nip that in the bud.โอ้ เธอนิ่งมากเหรอ ตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่า
You need a machete to cut through The haze of lust that surrounds them.เธอต้องตัดไฟแต่ต้นลม กำจัดเมฆหมอกตัณหาระหว่างพวกเขา
Nice, Mom, breaking it down.ดีครับแม่ ตัดไฟแต่ต้นลม
We have to nip it in the bud.เราต้องตัดไฟแต่ต้นลม
Well, the good news is it looks like we nipped it in the bud.ดูเหมือนว่าเราได้ตัดไฟแต่ต้นลมแล่วล่ะ
We need to act first and kill this union in its crib.เราต้องชิงลงมือก่อน ตัดไฟแต่ต้นลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดไฟแต่ต้นลม
Back to top