ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดไฟหัวลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดไฟหัวลม*, -ตัดไฟหัวลม-

ตัดไฟหัวลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดไฟหัวลม (v.) nip something (calamity/vice) in the bud Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดไฟหัวลม
Back to top