ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดไฟต้นลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดไฟต้นลม*, -ตัดไฟต้นลม-

ตัดไฟต้นลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดไฟต้นลม (v.) nip something (calamity/vice) in the bud Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม, ตัดไฟหัวลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But that puts me in a position to clean up a mess, not stop it before it happens.แต่นั่นทำให้ฉันกลายเป็นแค่ คนตามเช็ดขี้ ไม่ใช่คนตัดไฟต้นลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดไฟต้นลม
Back to top