ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดรอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดรอน*, -ตัดรอน-

ตัดรอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดรอน (v.) sever relations (with) See also: break (/cut) off a friendship, sever a friendship Syn. ตัดไมตรี, ตัดสัมพันธ์, ตัดขาด Ops. ผูกไมตรี, ผูกสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I assume Foreman needs us, and he's worried that if we're sniping, we might be distracted.ฉันเดาว่าโฟร์แมนต้องการเรา และเขากังวลถ้าเราตัดรอน เราอาจถูกทำให้ไข้วเขว
Wait a minute. Now, don't go depriving a poor girl a taste now.- อย่าตัดรอนผู้หญิงอยากชิมสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดรอน
Back to top