ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดผ่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดผ่าน*, -ตัดผ่าน-

ตัดผ่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดผ่าน (v.) cut through See also: bypass Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
overland(โอ'เวอะแลนดฺ) adv. โดยทางบก,ตัดผ่าน vt. เดินทางบก. vi. เดินทางบก
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
intersect(vt) ตัด,ตัดขวาง,แบ่ง,ตัดผ่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
open up (phrv.) ตัดผ่าน
cut across (phrv.) ย่นระยะทางโดยตัดผ่าน See also: ตัดผ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never cut through the breast plate with this. (Josh clearing throat) Oh, you have to come by during dinner prep?ตัดผ่านช่วงอกด้วยไอนี่ไม่ไหวแน่ โอ้ พวกคุณต้องมาช่วงเตรียมอาหารค่ำด้วยเหรอ
Slash through all those regrets and fears and anything else that lives in the past or the future.ตัดผ่านทุกความเศร้าโศก ความหวาดกลัวพวกนั้น และอะไรก็ตามที่ยังคงอยู่ ในอดีตหรือว่าอนาดต
Cut through that farmer's lower 40 to get there.ตัดผ่านพื้นที่ ที่ไม่ได้เพาะปลูกของชาวไร่
They're in line with the femoral arteries.ตัดผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขา
It'd take you ten minutes to hack through it with this.มันต้องการนำคุณสิบนาที ที่จะตัดผ่านมันกับเรื่องนี้
Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in five minutes.ตอนนี้ถ้าคุณโชคดี คุณสามารถตัดผ่านข้อเท้าของ คุณ
The Dushanbe road runs across the top of the mountains. it'll be sub-arctic temperatures up there.ถนน Dushanbe ตัดผ่านยอดเขา บนนั้นมีอุณหภูมิแบบทวีปอาร์กติก
Don't go past the edge of the tall weeds.อย่าเดินตัดผ่านขอบทุ่งหญ้า ที่สูงๆออกไปนะ
We're coming down. We're clamped and off bypass.เราคีบไว้แล้วและตัดผ่านแล้ว
We double back, cut through Dining Hall B... then we're right on track.เราวกกลับเป็นสองเท่า ตรงตัดผ่านห้องอาหาร B... เริมต้นออกเดินทางกัน
The road didn't cut through the land like that interstate.ถนนไม่ได้ตัดผ่านที่ดินรัฐเช่นว่า
In 90 days, we'll be laying track right through the middle of Mexico City.ภายใน 90 วันเราจะวางทางรถไฟ ตัดผ่านใจกลางกรุงเมกซิโก
Highway 41 runs through the Everglades national park.เส้นไฮเวย์ 41 ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลดส์
Cut straight through them.เข้าตัดผ่านพวกมันเลย
That thing will slice through you as if you weren't even there.สิ่งนี้จะตัดผ่านาย \ ถึงแม้นายจะไม่ได้อยู่ตรงนั้น
Takes you right through to Contention.จะพาเราตัดผ่านไปยัง คอนเทนชั่น ได้
Randy, Iet me cut through the bullpoop.แรนดี้ให้ฉันตัดผ่าน bullpoop
And that will cut through a lock?แล้วนั่นจะช่วยตัดผ่านแม่กุญแจเข้าไปได้ไหม
So yes I think it will cut through any lock we're likely to find.ดังนั้นใช่ ฉันคิดว่าเราจะตัดผ่านเเม่กุญแจทุกดอก ที่เราพบ
And to our right here, you'll see the lovely Sacramento River winding its way through the dichromatic landscape.และทางด้านขวามือ คุณจะเห็นแม่น้ำซาคราเมนโต ..ไหลตัดผ่านภูมิทัศน์ ที่ตัดกันเป็นสองสี
You said we can't make it across the hotel.นายบอกนี่ว่าเราตัดผ่านโรงแรมไปไม่ได้
Maybe spend a little time at the intersection of right leg and left leg,บางอาจจะใช้เวลาซักนิดนึง ที่ทางตัดผ่านระหว่าง ขาซ้ายและขาขวา
Well, I brought along a series of slides showing the effects of various blades on bone.ผมนำแบบชุดของใบมีดมา มันแสดงถึงผล ของใบมีดหลายแบบ ที่ตัดผ่านกระดูก
You use a single stroke clean all the way through.คุณใช้การสับเพียงครั้งเดียว ก็ตัดผ่านได้ทั้งหมด
They have to cut through muscle, tissue, and nervesพวกเขาต้องตัดผ่านกล้ามเนื้อ, พังพืด และประสาทตา
There must be access routes that cut through the maze.จะต้องมีเส้นทางการเข้าถึงที่ตัดผ่านเขาวงกต
He added an air-duct system that can cut through the maze.เขาเสริมระบบอากาศท่อ ... ... ที่สามารถตัดผ่านเขาวงกต - ดี อธิบายให้พวกเขา
♪ He's got an interstate runnin' through his front yard ♪# ทางหลวงตัดผ่าน สนามหน้าบ้านเขา #
Well, it's a 7-mile stretch that runs through the city.อืม มันมีถนนตรงยาวเจ็ดไมล์/Nตัดผ่านเมืองอยู
It passes right through Newton.มันตัดผ่านเมืองนิวตัน
I'm not taking roads. I'm going through the Valley of the Slaves.เหรอ งั้นข้าจะไม่ไปตามทาง ข้าจะตัดผ่านหุบเขาทาส
If you didn't die... we tell you, "the surgery went well."ถ้าคุณยังไม่ตาย... . เราจะบอกคุณว่า, "การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี"
I rocked a lap chole.ฉันทำ LC เลิศมากแหละ (ผ่าตัดผ่านกล้อง)
Shori tawakof the arakh won't get through the steel.Shori tawakof อาราคไม่อาจ ตัดผ่านเหล็กได้
Designed for piercing plate.ถูกออกแบบเพื่อตัดผ่านโล่ - ดอธแรคีไม่ใสชุดเหล็ก
If you pierce them, the water leaks out and they die.ถ้าเจ้าตัดผ่านตัวเขา น้ำจะไหลออกมา และพวกเขาตาย
Well, because of the cutting through the flesh, the sawing of the bone, and especially the blood!ก็นะ เพราะการตัดผ่านเนื้อ การเลื่อยกระดูก และที่สุดของที่สุดคือเลือด!
Not if I go through the Valley of the Fallen Kings.คงไม่หรอก ถ้าข้าตัดผ่านหุบเขาฟอลเล่น คิงไป
I'll cut through the bone, the nerve.จะตัดผ่านกระดูก เส้นประสาท
Well, then you are going to stand there all day.เราเหมือนถนนตัดผ่านกันแล้วนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดผ่าน
Back to top