ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดบท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดบท*, -ตัดบท-

ตัดบท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดบท (v.) interrupt See also: cut short, cut into, break in on, make a conclusion, break off the conversation Syn. รวบรัดตัดความ
English-Thai: HOPE Dictionary
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precludeต้องตัดบท, ห้ามอ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
squelch (n.) การพูดตัดบท (คำสแลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cut to the chase, Romeo. Who won?ตัดบทได้แล้ว บอกเลยว่าใครชนะ
Steven, I'm sorry. You wanted me to cut to the chase I'm cutting to the chase.ขอโทษ ไหนบอกว่าให้ตัดบท
That's good, that's good, be dismissiveดี / เป็นการตัดบทที่ดี
All I did was throw a paperweight,because she cut me off.เท่าที่ผมทำก็แค่ขว้างที่ทับกระดาษ เธอตัดบทผม
I'm really sorry to cut this short, guys, but I've booked a romantic dinner for two.ผมต้องก็โทษที่ต้องตัดบทก่อนนะ พอดีผมจองมื้อค่ำไว้สำหรับ 2 ที่
Didn't get a chance to say anything. She cut me off and ran home.ไม่มีโอกาสได้บอกอะไร เธอตัดบทแล้วกลับบ้านไปก่อน
Come on, let's cut to the chase.ไม่เอาน่า ตัดบทหน่อย
Don't forget to cut in your pretty blonde translator.อย่าลืมตัดบทแม่ทรานสเลเตอร์ผมบลอนด์คนสวยของนายล่ะ
Hey I hate to cut you off, do you have your taser on you?- เฮ้ ไม่อยากตัดบทนะ แต่ว่ามีที่ช๊อตไฟฟ้าไหม /
Can I take you to a dinner? That I promise not to cut short.สัญญาของฉันไม่ใช่คำตัดบทน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดบท
Back to top