ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดทาง*, -ตัดทาง-

ตัดทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดทาง (v.) destroy oneself See also: obstruct the passage of, close a way or passage Syn. ปิดทาง Ops. เปิดทาง
ตัดทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน, ทำทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
chopper(ชอพ'เพอะ) n. คนสับ,สิ่งสับ,มีดสับเนื้อ,ปังตอ,มีดเพชฌฆาต,เครื่องตัดต่อ,เครื่องตัดทางรถไฟ,คนตรวจบัตร,มือปืนกล,ปืนกล,เฮลิคอปเตอร์
English-Thai: Nontri Dictionary
crossing(n) การข้าม,ทางข้าม,ทางตัดทางรถไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mountains are impassable.ตัดทางผ่านเขา เป็นไปไม่ได้
Cut off its retreat. And when you three have it trapped,ตัดทางหนี และเมื่อแก3คนต้อนมันจนมุมแล้ว,
You tried to make a run for it.มันคิดจะตัดทางหนีเรา
Well, Brody said there's no leak in the system, so that leaves one alternative.ดี,โบรดี้พูดว่า ไม่มีระบบรั่วไหล ดังนั้นเราควรตัดทางเลือกหนึ่ง
If we can cut off his escape, there's a good chance of that.ถ้าเราตัดทางหนีของเขาได้ ก็เป็นโอกาสดีที่จะจับเขาได้
She tried cutting through the auditorium...เธอพยายาม ตัดทางมาหอประชุม
Talk is they're gonna build a rail road right through here.เขาคุยกันว่าจะมีการตัดทางรถไฟ ผ่านเข้ามาตรงนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดทาง
Back to top