ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดทอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดทอน*, -ตัดทอน-

ตัดทอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดทอน (v.) abridge See also: reduce, cut off, shorten, cut down, slash, curtail Syn. ลด
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
ตัดทอน (v.) shorten See also: cut down, reduce, cut out, prune out Syn. ตัด, ตัดทิ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
curtail(เคอร์เทล') {curtailed,curtailing,curtails} vt. ทำให้สั้น,ตัดให้สั้น,ตัดทอน,ย่อ,จำกัด,ลด, See also: curtailer,curtailment n., Syn. reduce
dele(ดี'ลี่) vt. ลบออก,ตัดทอนออก,n. เครื่องหมายตัดออก
expurgate(อิคซฺ'เพอเกท) vt. ตัดออก,ตัดทอน,ชำระ., See also: expurgation n. -expurgator n. expurgatorial adj. expurgatory adj., Syn. cleanse
omit(โอมิท') vt. ละเว้น,เว้น,ละเลย,เอาออก,ตัดทอน,ข้ามไป
prune(พรูน) n. ลูกพลัมแห้ง,คนเง่า vt. ตัดกิ่ง,เล็มกิ่ง,สะสาง,ชำระ,ตัดลง,ตัดทอน,ขจัด,เอาทิ้งไป. vt. =preen (ดู), See also: prunable adj.
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish,curtail
English-Thai: Nontri Dictionary
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
expurgate(vt) ชำระล้าง,ตัดออก,ตัดทอน
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bowdlerizeตัดทอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tonsillectomyการตัดทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excerptsงานตัดทอน [TU Subject Heading]
Expurgated editionฉบับตัดทอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decrese (vt.) ตัดทอน See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง Syn. cut Ops. increase
digest (vt.) ตัดทอน See also: ย่อสั้นๆ Syn. summarize, condense
reduce (vt.) ตัดทอน See also: ลดหย่อน, ลดทอน Syn. diminish, shorten
slash (vt.) ตัดทอน See also: ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง Syn. cut, decrese Ops. increase
cut back (phrv.) ตัดทอนคำพูด See also: ตัดคำพูดออก
mutilate (vt.) ตัดทอนจนเสียความ See also: ตัดส่วนสำคัญของ (คำปราศรัย) ออก Syn. deprive
extract (vt.) คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ) See also: คัด, ตัดทอน Syn. cite, excerpt, quote
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first ice cream I had after my tonsil operation.ไอศครีมอันแรกที่ผมกิน หลังจากผ่าตัดทอนซิลฮะ
Whole careers become reduced to a single snapshot.ชีวิตการทำงานทั้งหมด ถูกตัดทอนลงเหลือเพียงภาพถ่ายเดียว.
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น
I'II cut it in half and keep it to an hour.พ่อจะตัดทอนลงครึ่งนึง เเล้วให้อยู่ภายใน1ชั่วโมง
A lot of our companies are doing it now, cutbacks.จำนวนมากของ บริษัท ของเรา กำลังทำมันตอนนี้ตัดทอน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดทอน
Back to top