ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดงบประมาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดงบประมาณ*, -ตัดงบประมาณ-

ตัดงบประมาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดงบประมาณ (v.) cut the budget See also: slash the budget Syn. ตัดงบ, หักงบประมาณ, หักงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, yeah, I'm sure you can understand our need to cut corners around here.ใช่ ผมว่าคุณเข้าใจนะ ที่เราต้องตัดงบประมาณ
Due to the budget cuts, we can't invest in your project.เนื่องด้วยถูกตัดงบประมาณมา เราจึงไม่สามารถลงทุนกับโปรเจคของคุณได้น่ะครับ
That's what we get for not fixing that roof when we should have, but with funds being cut every year...เป็นเพราะเราไม่ได้ซ่อมหลังคา ทั้งๆที่เราควรจะซ่อมได้แล้ว แต่เราโดนตัดงบประมาณทุกปี
It takes less time and it heals quicker. but, like, budget cuts, you know?ใช่ ผมรู้ แต่แบบว่า เขาตัดงบประมาณน่ะ รู้ไหม
We're way over budget, and Nicholas is running out of time.เราถูกตัดงบประมาณ นิโคลัสกำลังจะหมดเวลาแล้ว
You can't cut my budget without written consent from the President of the Federal Reserve!คุณตัดงบประมาณฉันไม่ได้! ถ้ามันไม่ได้เซ็นยินยอม จากท่านประธานาธิบดี!
Well, I did, but, um, there were budget cuts, and my ward was downsized.อืม ฉันทำแล้วแต่ เอ่อ มีการตัดงบประมาณ และแผนกของฉันก็โดนปรับลด
A casualty of public employee cutbacks.ความเสียหายจากการตัดงบประมาณ ในการจ้างงานของรัฐ
The same cutbacks have put Mr. Powell out of a job--การตัดงบประมาณนี้ส่งผลให้ คุณพาวเวลล์ต้องออกจางาน--
Delancey pushed for the budgetary cutbacks that prompted the city layoffs.ดีแลนซี่ผลักดันให้มีการตัดงบประมาณ ซึ่งทำให้มีการปลดลูกจ้างของรัฐ
Thanks to the absurd budget cuts our esteemed school board is making, we're all under pressure to generate more alumni support.ขอบคุณที่ช่วยตัดงบประมาณเราด้วยเรื่องไร้สาระ และทำให้คณะกรรมการโรงเรียนยกย่องเรา เราอยู่ภายใต้ความกดดัน เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากศิษย์เก่าเพิ่มขึ้น
He mentioned something about the school board, uh, doing some budget cutting.เขาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการโรงเรียน จะทำการตัดงบประมาณ
More like budget killing.การตัดงบประมาณเหมือนเป็นการฆ่ากัน
Due to budget cuts, the cameras were the first to go.เพราะการตัดงบประมาณ กล้องวงจรปิดเป็นสิ่งแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดงบประมาณ
Back to top