ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตังค์ปลีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตังค์ปลีก*, -ตังค์ปลีก-

ตังค์ปลีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตังค์ปลีก (n.) small change See also: change, petty cash Syn. เศษสตางค์, เงินปลีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตังค์ปลีก
Back to top