ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตักตวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตักตวง*, -ตักตวง-

ตักตวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตักตวง (v.) grab See also: seize, take a lot of Syn. หาประโยชน์, กอบโกย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They crushed my island, they put a plague on yours.ตักตวงเอาทุกอย่างไป เรามันก็แค่ทาส
And I hate myself for only realizing this now and for taking and taking from you without giving anything back.แค่คิดผมก็เกลียดตัวเองแล้ว ที่เอาแต่เป็นฝ่ายตักตวงจากแม่ โดยไม่เคยตอบแทนแม่เลย
I got a year to live,sam. I'd like to make the most of it.ฉันเหลือชีวิตอีกปี แซม ฉันอยากตักตวงให้ได้มากที่สุด
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก
I lied to others and took advantage of someone.หนูโกหกทุกคน และตักตวงผลประโยชน์จากคนอื่น
Otis is the one who's skimming.โอทิส เป็นคนที่ตักตวงของดีไป
You better make the most of that before they chop your wiener off.นายต้องตักตวงให้มากที่สุด ก่อนที่พวกเขาจะเฉือนไอ้หนูนายออก
Well, if we have to be here, Mike, I wanna make the most of it.ถ้ามาเรียน ฉันก็อยาก ตักตวงเต็มที่
I just like to get a jump on the day. Can I help you with something?ฉันชอบที่จะตักตวงประโยชน์ก่อน
So, you just scooped up all the Torsion you could get your hands on as a public service?งั้น คุณก็แค่ ตักตวงผลของ สารนี้ คุณยังบอกว่า งานของคุณคือบริการ สาธารณะอีกเหรอ?
They knew they could grab a piece of the pie.พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถ ตักตวงผลประโยชน์จากมัน
In times of tragedy times of collective joy, in these brief moments, it is only the shared emotional experience that makes the world seem less random.ในช่วงเวลาของโศกนาฏกรรม เวลาแห่งการตักตวงความสนุก ในช่วงเวลาอันสั้นนี้
I shouldn't have taken advantage of you.ฉันไม่ควรตักตวงผลประโยชน์จากคุณ
Just know that I have no intention of letting those bastards profit off David Clarke.แค่รู้ไว้ว่า ผมไม่มีความตั้งใจ ที่ปล่อยไอ่ชั่วพวกนั้น มาตักตวงผลประโยชน์ของเดวิดไป
People took advantage of him.คนอื่นๆ ต่างตักตวงผลประโยชน์จากเขา
Women in our position must make the best of our circumstances.หญิงในฐานะอย่างเรา ต้องตักตวง ไปตามสถานการณ์
How do I make the best of my circumstances?สถานการณ์อย่างนี้จะตักตวงอะไรได้?
But women in our position must make the best of our circumstances.แต่สตรีมีตำแหน่งอย่างเรา ก็ต้องตักตวงตามสถานการณ์
How do I make the best of my circumstances?ข้าจะไปตักตวงอะไรในสถานการณ์นี้ได้?
Carl Buford was an expert... at spotting and exploiting vulnerabilities in adolescent boys that he coached at the community center.คาร์ล บิวฟอร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญ... ด้านการค้นหา และตักตวงผลประโยชน์จากความอ่อนแอ ในตัวเด็กวัยรุ่นชายที่เขาเป็นโค้ชให้ ที่ศูนย์ชุมชน
Madam, this is Route 66 and we are most assuredly getting our kicks!มาดามครับ นี่ทางหลวง 66 เราต้องตักตวงให้เต็มที่
They takes, so I gives back. I blows my dreams about.พวกเขาตักตวง ส่วนฉันคืนให้ ฉันมอบความฝันให้คน
I do not fault them for taking what was given.ฉันไม่โทษพวกนั้น ที่ตักตวงเมื่อสบโอกาส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตักตวง
Back to top