ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะไล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะไล*, -ตะไล-

ตะไล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ตะไล (n.) small confection cup See also: small cup somewhat larger than a thimble Syn. ถ้วยตะไล
ตะไล (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นตะไล, ต้นคงคาเดือด
English-Thai: Nontri Dictionary
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where's everybody else ?อย่า ! ไอ้เวรตะไลเอ๊ย
Motherfucker do that shit to me, he better paralyze my ass, 'cause I kill the motherfucker.เวรตะไลทำอึที่ให้ฉันดีกว่าเขาเป็นอัมพาตตูดของฉัน 'ทำให้ฉันฆ่าเวรตะไล
You're a smart motherfucker. That's right. The metric system.คุณเป็นเวรตะไลสมาร์ท ที่เหมาะสม ระบบเมตริก
I double dare you, motherfucker!ผมกล้า ya! ฉันกล้าที่สองคุณเวรตะไล!
I think you're gonna find yourself one smiling' motherfucker.ฉันคิดว่าคุณจะพบว่าตัวเองหนึ่ง Smilin 'เวรตะไล
I'm prepared to scour the Earth for that motherfucker.ฉันพร้อมที่จะกัดเซาะโลกสำหรับเวรตะไลที่
[ Marsellus, Muffled ] Motherfucker![Marsellus, ลำคอ] เวรตะไล!
Oh, you feel better, motherfucker?โอ้คุณรู้สึกดีขึ้นเวรตะไล?
The motherfucker that said that shit never had to pick up itty-bitty pieces of skull...เวรตะไลที่กล่าวว่าอึที่ไม่เคยมีที่จะรับชิ้น Itty-Bitty ของกะโหลกศีรษะ ...
Well, I'm a mushroom-cloud-layin' motherfucker, motherfucker.ดีฉันเห็ดเมฆ layin 'เวรตะไลตะไล
You're the motherfucker should be on brain detail!คุณเวรตะไลควรจะอยู่ในรายละเอียดของสมอง!
That's it. That's my bad motherfucker.นั่นแหล่ะ นั่นเป็นเวรตะไลไม่ดีของฉัน
I just thought it was some coldblooded shit to say to a motherfucker... before I popped a cap in his ass.ผมแค่คิดว่ามันเป็นบางอึ Coldblooded จะพูดกับเวรตะไล ... ก่อนที่ผมจะโผล่หมวกในตูดของเขา
You got that, you maggot-dick motherfucker?คุณได้ที่คุณหนอน-กระเจี๊ยวเวรตะไล?
Every last motherfucker in here.ทุกเวรตะไลสุดท้ายในที่นี่
That's Hockley's bed. That's where the son of a bitch slept.นั่นเตียงฮ็อคลี่ย์ ที่ไอ้เวรตะไลมันนอน
Fuck that punk. My mother don't do shit.เวรตะไล แม่ชั้นไม่น่าทำงั้น
Nice job, dickwad. - Danielle.ทำดีนะมึง ไอ้เวรตะไล
JUNG, Hyun-soo you piece of shit!จัง ฮุนซู ไอ้เวรตะไล!
What the hell! You never even went to war!เวรตะไลเอ๊ย ไอ้คนไม่เคยไปรบ
That's the son of a bitch that fingered Abruzzi.ไอ้เวรตะไลนี่ไงที่ชี้ตัวอบรูซซี่
Hard to kill this son of bitch..ไอ้เวรตะไล นี่มันตายยากน่าดูเลย..
You're a moron. Not all guys pressure girls for sex.พี่มันเวรตะไลจริงๆ ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนหวังฟันหญิงอย่างเดียวนะ
I think you forget who you're talking to, you insolent bastard.คงลืมไปแล้วซิท่า ว่าพูดกับใครอยู่ ไอ้เวรตะไล
Got you now, motherfuckerมึงเสร็จกูแน่ ไอ้เวรตะไล
That son of a bitch sucked out my brain and planted all his own babies in there.ไอ้เวรตะไลมันดูดสมองฉันออก แล้วยัดของมันไว้ในนั้น
Because you're bloody well paid to listen.ไอ้เหี้ย เวรตะไล ไพร่สถุน ชาติชั่ว!
Fuck him. Who's a punk-ass motherfucker?เพศสัมพันธ์กับเขา คือพังก์ตะไล-Ass ใคร?
Fucking get off me, you motherfucker!Fucking รับปิดฉันตะไลคุณ!
I can't do a bit of graft without some fucking used-to-be putting up a red light?ชั้นทำมาหากินไม่ได้ เพราะไอ้ตะไลขึ้นสนิมนี่ ไม่อนุญาตงั้นเหรอ
Oh, I don't trust those fuckers.ฉันไม่เชื่อใจไอ้พวกเวรตะไลนั่น
Don't leave me again, you motherfucker!Don 't ปล่อยฉันอีกครั้ง คุณตะไล!
Motherfucker, look at you, big guy.เวรตะไลดูที่คุณคนที่แต่งตัวประหลาดใหญ่.
All right, you motherfucker, give it up right now!สิทธิที่ทุกท่านเวรตะไลให้มันขึ้นตอนนี้!
Get in the fucking car, motherfucker!ได้รับในร่วมเพศรถตะไล!
Oh, yeah. For my spoiled brat car wash millionaire nephew?โอ้ ใช่ สำหรับไอ้หลานเวรตะไลของฉัน เศรษฐีร้านล้างรถงั้นเหรอ
I'm about to slip my ass in this tub and get high as a motherfucker.ถ้าชั้นต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องบ้านี้ และค่าตอบแทนฉันก็สูงอย่างกับพวกเวรตะไล
Don't move, motherfucker, or I will blow your fucking brains out.อย่าขยับ ไอเวรตะไล ฉันจะเป่า สมองแกออกมา
Think you're the only one who understands this fucker needs watching like a hawk?คิดเหรอว่าคุณเป็นคนเดียวที่เข้าใจ ไอ้เวรตะไลนี่ที่ต้องคอยจับตาดู อย่างกับเหยี่ยวงั้นเหรอ?
Feed that motherfucker quesadillas...ฟีตะไลว่า quesadillas ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะไล
Back to top