ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเข้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเข้*, -ตะเข้-

ตะเข้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเข้ (n.) crocodile Syn. จระเข้
ตะเข้ (n.) rafter See also: the beam placed from the triangular and of the roof to the eaves Syn. ไม้ยึดเสาเรือน, เสาเขื่อน
ตะเข้ (n.) hip rafter See also: valley
ตะเข็บ (n.) Penaeopsis See also: kind of small and flat shrimp Syn. กุ้งตะเข็บ, กุ้งเล็ก
ตะเข็บ (n.) seam See also: stitch
ตะเข็บ (n.) Pothos scandens Linn. Syn. หวายตะมอย
ตะเข็บ (n.) small nonpoisonous centipede-like reptile Syn. จะเข็บ, ขี้เข็บ
English-Thai: HOPE Dictionary
commissure(คอม'มิชัว) n. รอยประสาน,ตะเข็บ,ส่วนต่อ,ข้อต่อ
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้,คนตัดไม้,เครื่องตัดต้นไม้,ช่างเย็บตะเข็บ
fringe(ฟรินจฺ) n. ฝอย,ตะเข็บ,รวง,พู่,ขอบ,ขอบรอบนอก,ริม. vt. ใส่ฝอย (ตะเข็บวง), Syn. trimming,border,edging
fringy(ฟริน'จี) adj. เป็นพู่,เป็นรวง,เป็นชาย,เป็นฝอย,เป็นตะเข็บ
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
pernickety(เพอนิค'คิที) adj. จู้จี้,ชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บ,ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง, See also: perniciousness n., Syn. deadly
quilt(ควิลทฺ) n. ผ้านวมคลุมเตียง,ผ้าห่ม,ผ้าสำลี vt. เย็บผ้าดังกล่าว,ยัดไส้,เย็บปักเข้าไว้ในตะเข็บ,ใส่นวม,ผสมผเส, See also: quilter n. quilted adj.
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
sled(สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน.
slit(สลิท) {slit,slit,slitting,slits} n. รอยตัดเป็นทางยาว,รอยแยก,รอยแตก,รอยขาด,รอยฉีก,รอยปาด,รอยแตกตะเข็บ,ช่องยาว. vt. ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว, Syn. slash,opening,cut,tear
stitch(สทิทชฺ) n. ตะเข็บ,เข็มหนึ่ง,วิธีการเย็บปักหรือตะเข็บ,ผลงานเย็บปักหรือตะเข็บ,จำนวนเล็กน้อย,ส่วนหนึ่ง,อาการเจ็บปวดอย่างกะทันหัน. vt.,vi. ปักเข็ม,เย็บตะเข็บ,เย็บปัก,เย็บติด,เย็บเล่ม.
suture(ซู'เชอะ) n. การเย็บแผล,การเย็บ,รอยเย็บ,ตะเข็บ,รอยประสาน vt. เย็บแผล,เย็บ,เย็บติด,เย็บต่อ,ประสาน,เชื่อมต่อ., See also: sutural adj. suturally adv.
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
unseam(อันซีม') vt. เอาตะเข็บออก,ฉีกออก,รื้อออก,แยกออก
English-Thai: Nontri Dictionary
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้
fringe(n) ขอบผ้า,ตะเข็บ,ริมผ้า,กุ๊น,พู่
seam(n) รอยต่อ,ตะเข็บ,ชั้น,ชายผ้า,รอยเย็บ
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย
sled(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ตะเข้
sleigh(n) ตะเข้,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ
stitch(n) การร้อย,การเย็บ,อาการเสียดยอก,ตะเข็บ,ช่วง,ฝีเข็ม
suture(n) รอยตะเข็บ,รอยต่อ,รอยเย็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seamตะเข็บ, รอยต่อ, แนวต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mattressmattress, แผงตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fringe (n.) ตะเข็บ See also: ริม, ขอบ, พู่
seam (n.) ตะเข็บ See also: รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ Syn. joint, stitching, suture
stitching (n.) ตะเข็บ See also: รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ Syn. joint, suture
welt (n.) ตะเข็บของเสื้อผ้า
whipstitch (n.) ตะเข็บเย็บหุ้ม
gros point (n.) ตะเข็บเล็กๆ See also: รอยเย็บเล็กๆ Syn. needlepoint
petit point (n.) ตะเข็บเล็กๆ See also: รอยเย็บเล็กๆ Syn. gros point, needlepoint
chain stitch (n.) การเย็บแบบตะเข็บลูกโซ่
kick in (phrv.) เตะเข้าไป Syn. chip in, hit in, knock in
raglan (adj.) (แขนเสื้อ) ซึ่งมีตะเข็บเย็บเฉียงลงมาจากคอเสื้อ
seam (vt.) เย็บตะเข็บ See also: เชื่อมต่อกันด้วยตะเข็บ, เชื่อมต่อ Syn. stitch, sew
seamer (n.) ผู้เย็บตะเข็บ
seaminess (n.) การเย็บตะเข็บ
slot in (phrv.) เตะเข้าประตู (กีฬาฟุตบอล) (คำไม่เป็นทางการ)
welt (vt.) เย็บเป็นแนวตะเข็บ
whipstitch (vt.) ทำตะเข็บเย็บหุ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stitch, thread, and seam, change from blue to red.ตะเข็บ, ด้าย, และรอยตะเข็บ เปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง
[Together] Stitch, thread, and seam, change from blue to red.ตะเข็บ, ด้าย, และรอยตะเข็บ เปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่
Landmines DMZ, Southern Limit Line Feb 14, 2004, 02:00 A.M.ตะเข็บชายแดนเกาหลีใต้ 14 กุมภาพันธ์ 2004 เวลา 02:
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ
I might just split a seam now if I don't die laughing'firstฉันอยากจะฉีกตะเข็บนี่ใจจะขาด ถ้าฉันไม่ขำกลิ้งไปก่อน
Bang, we score. We win.ตูม เราเตะเข้า เราชนะ
Distressed, studded leather, pieced by hand, finished with a metallic fringe.หนังตอกหมุดด้วยมือ เดินตะเข็บด้วยโลหะ
And when it started back up again, the invisible join would be seamless except for a slight shudder.และเมื่อมันเริ่มขึ้นใหม่ รอยต่อล่องหนนั้นไร้ตะเข็บ ยกเว้นการสั่นนิดๆ
But if you do, the toe of my boot will kick you in the teeth.แต่ถ้าเจ้ากลับมา ปลายรองเท้าข้า จะเตะเข้าที่ฟันของเจ้า
You put men facedown in the dirt, step on their backs, kick in doors.คุณกดหน้าคนลงไปที่สกปรก เหยียบบนหลังเขา เตะเข้าประตู
He concealed it by sewing it into the seam here.เขาซ่อนมันโดยเย็บไว้ที่ตะเข็บตรงนี้
I'll,I'll check the seams he mended.ผมจะลองเช็คตะเข็บที่เขาชุนไว้ดู
But if the seams burst, I'll sew it again for you.แต่ว่าตะเข็บมันปรินิดหน่อย ข้าจะเย็บให้เจ้าใหม่แล้วกัน
So there you go. Oh.ผมโดนคนแคระเตะเข้าที่ขา และไม่ได้เฟอร์รารี่นั่นแหละเรื่องเมื่อคืน
I did the best I could on the clasp, Mrs. Solis.ฉันเย็บตะเข็บที่ดีที่สุดแล้วนะคะ คุณนายโซลิส
A fresh scar, but there are no sutures.รอยแผลเป็น ที่ไม่มีรอยตะเข็บเย็บแผล
He just kicked my boy in the head and cussed him!เขาเตะเข้าไปที่หัวของลูกชายฉัน\ และด่าสาปแช่งด้วย
♪ Take a fall, butt a wall, split a seam. ♪*ตกลงมา สะโพกติดกำแพง แยกตะเข็บ*
Good one... tell that to the stitching on your ratty panties, or wear higher jeans on laundry day.พูดได้ดี อย่าลืมบอกแบบนั้นกับรอยตะเข็บ บนกางเกงโกโรโกโสของคุณ หรือไม่ก็ใส่ยีนส์ที่สูงกว่านี้ในวันที่แดดออก
Slash pocket in the seam. You may be right.กระเป๋าเก็บมีดไว้ในตะเข็บ บางทีคุณอาจจะพูดถูก
Yeah. I'd like to loosen his stitching'.ฉันอยากจะเลาะตะเข็บมันนักเชียว
Annie, let's not rehash this.แอนนี่ อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลย
Not to be a stickler for details, but...ไม่ใช่คนฟื้นฝอยหาตะเข็บ แต่...
Is that a seam ripper?นั่นที่เลาะตะเข็บใช่มั้ย
Right... yeah. There.จับที่ตะเข็บด้านขวา ใช่ แบบนั้นแหละ
Guy you kneed in the groin was your date who dropped a dime on you.ชายที่คุณเตะเข้าเป้า นั่นเป็นคู่เดท ที่โยนเศษเหรียญใส่คุณ
What happens during a really high-intensity event is you have an emergency control center in your brain that kicks into gear and lays down very dense memories during that event.สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน จริงๆความเข้มสูงเป็น คุณมีศูนย์ควบคุมฉุกเฉินในสมอง ของคุณ ที่เตะเข้าเกียร์
Well, based on stitching, CSU determined that the briefcase is an Underwood, which is pricey, and only two local shops sell them.ดูจากรอยตะเข็ม หน่วยพิสูจน์หลักฐานมั่นใจว่า มันเป็นกระเป๋าเอกสาร ฃN ยี่ห้อ 'อันเดอร์วูด' ซึ่งค่อนข้างแพง และแถวนี้มีเพียง 2 ร้านเท่านั้นที่ขายมัน
COACH: Field goal, Archer!ตะเข้าประตูไป อาเชอร์
You got to be kidding me! Field goal! Come on!ล้อเล่นหน่า เตะเข้าประตู เร็วเข้า!
And at one point, Gunny Mullin wanted to stitch up a couple of hadjis 'cause they kept, like, driving back and forth in front of us, but the call never came.และเมื่อถึงจุดหนึ่งกระสอบมัลลิน ต้องการตะเข็บคู่ขึ้นจาก hadjis ทำให้พวกเขาเก็บไว้เช่น ขับรถไปมาในหน้าของเรา แต่โทรไม่เคยมา.
I'll hide it under the stitching.ฉันจะซ่อนไว้ใต้ตะเข็บนี่
The pattern on the stitching's off.มันแบบลวดลายของการเย็บตะเข็บค่ะ
I can't wait to start discussing heel heights and hem lengths.หนูรอไม่ไหวแล้วที่จะได้คุยเรื่องส้นสูงแล้วก็ความยาวของตะเข็บ
In the past year, all the parolees he's busted were single parents.ในปีที่ผ่านมา นักโทษทัณฑ์บนทั้งหมด ที่เขาเตะเข้าคุก เป็นพ่อที่เลี้ยงลูกคนเดียว
Well, the seams are uneven.คือ รอยเย็บตะเข็บมันไม่สม่ำเสมอ
Mandy was just set dressing with cleavage.แมนดี้ก็แค่แต่งตัวล่อตะเข้
Well, he seems to have been sealed in somehow, but I don't see a seam.เขาดูเหมือนว่าถูกปิดผนึกเอาไว้ แต่ผมหารอยตะเข็บไม่เจอ
Yes, I'll unpick it.ใช่ฉันจะแก้ตะเข็บมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเข้
Back to top