ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันออกเฉียงใต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันออกเฉียงใต้*, -ตะวันออกเฉียงใต้-

ตะวันออกเฉียงใต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันออกเฉียงใต้ (n.) southeast See also: southeastern Syn. อาคเนย์ Ops. ตะวันตกเฉียงเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
attica(แอท'ทิคะ) n. บริเวณหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรีก
slave(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)
southeast(เซาธฺอีสทฺ') n.,adv. (ไปหรือมาจาก) ทิศตะวันออกเฉียงใต้,อาคเนย์,ภาคอาคเนย์,, See also: southeastern adj. southeasternmost adj.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
wimbledon(วิม'เบิลเดิน) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ อยู่ใกล้กรุงลอนดอนเป็นที่มีการแข่งขันเทนนิสโลกทุกปี
zulu(ซู'ลู) n. ชื่อชนเผ่าหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา,สมาชิกเผ่าดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
southeast(adj,adv) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Southeast Asiaเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
east-southeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast (adj.) ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: จากทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast (adv.) ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
hoya (n.) พันธุ์ไม้ดอกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ See also: อยู่ในตระกูล Hoya carnosa Syn. porcelain flower, wax vine
Macedonia (n.) ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
Malay Archipelago (n.) หมู่เกาะมลายูอยู่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
Malay Peninsula (n.) คาบสมุทรหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Marseilles (n.) เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส
muntjac (n.) กวางที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Syn. muntjak
muntjak (n.) กวางพันธุ์เล็กในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Syn. muntjac
porcelain flower (n.) พันธุ์ไม้ดอกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ See also: อยู่ในตระกูล Hoya carnosa Syn. hoya, wax vine
sen (n.) หน่วยเงินตราของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ See also: เซน (เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 1 รูเปียเท่ากับ 100 เซ็น, ประเทศญี่ปุ่น 1 เยนเท่ากับ 100 เซน)
southeast (n.) ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast (adj.) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: Syn. southeastern, southeasterly, southeastward
southeast (adv.) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asia (n.) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian (n.) กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
southeaster (n.) ลมตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly (adj.) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: Syn. southeastern, southeastward
southeastern (adj.) ทางตะวันออกเฉียงใต้ Syn. southeast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Southeast, towards the border.ตะวันออกเฉียงใต้ ตรงไปทางชายแดน
That means we have an excellent chance of losing Sarkhan... and then all the rest of Southeast Asia.{\cHFFFFFF}นั่นหมายความว่าเรามีดี โอกาสของการสูญเสีย Sarkhan ... {\cHFFFFFF}แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Twelve minutes, south-southeast, now!12 นาที ตะวันออกเฉียงใต้ไปเลย!
Unlike the Vietnamese victimsที่ออกรบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
Women from Southeast Asia...ก็จะศึกษาต่อถึงผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
Lieutenant Riley, soon as you're in position here, the southeast corner,ผู้หมวดไรลี่ย์ครับ ถ้าไปถึงตรงนี้แล้ว จะเป็นแนวตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
Charles always wanted to build bridges.เด็กอยู่ที่ปีกตะวันออกเฉียงใต้ของตัวตึก
Call us after you checkthe southeast wall.เช็คผนังตะวันออกเฉียงใต้ แล้วโทรมานะ
This footage was taken four days ago at a mobile station just off highway 41, southeast of Naples.วีดีโอนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อสี่วันก่อนที่ปั๊มน้ำมัน ข้างถนนไฮเวย์ 41 ตะวันออกเฉียงใต้ของนาปาล
I've locked on Victor's energy trail. He's headed over Southeast China.ฉันจับพลังงานของวิคเตอร์ได้ เค้ากำลังไปแถวตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
Freedom, honor, country.ศูนย์ฝึกทหารตะวันออกเฉียงใต้ รุ่นปี 98
He wants us to follow this curve of the Sono down to where it meets the Amazon to the southeast.เขาให้เราไปที่ถ้ำในโซโน ลงไปหาแม่น้ำอเมซอน ทางตะวันออกเฉียงใต้
The building directly southeast of your current position is showing no infrared signal.ตึกทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของคุณ ตำแหน่งนั้น สัญญาณตรวจไม่ได้อินฟาเรด
Through the southeast service entrance.ทางประตูบริการทางด้านตะวันออกเฉียงใต้
Jack, they're moving southeast on Massachusetts Avenue.แจ๊ค , พวกเขาวิ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ บนถนน มัสซาชูเส็ท
1993 Southeastปี 1993 ทางตะวันออกเฉียงใต้
General Güres is ordered to lead the examination... in Diyarbakir in the southeast of the country.นายพล โกอูรส์ ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุด.. สอบสวนการก่อการร้าย.. ที่เกิดขึ้นใน ดิยาบาตีร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ..
911 call came from a disposable cell.ทำให้ตีวงได้แคบลงเหลือบริเวณ 20 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของซีแอตเทิ้ล
When they get here, I think you should station them at the south, east and both west exits.กันพนักงานไปออกประตูตะวันออกเฉียงใต้กับ ๒ ประตูตะวันตก
"She's moving toward the southeast corner"เธอกำลังตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
But southeast corner.แต่ดูตรงมุมทางตะวันออกเฉียงใต้
Southeast corner.มุมทางตะวันออกเฉียงใต้
Suspect John Luther leaving the area on foot, heading south-east, fast.ผู้ต้องสงสัยจอห์น ลูเธอร์กำลังเดินออกไปจากพื้นที่ มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว
Are victims from around the southeast--เป็นเหยื่อจาก ทั่วตะวันออกเฉียงใต้--
3 women murdered inside a gated community in southeastern new Mexico in the last 2 months.หญิงสาว 3 รายถูกฆาตกรรม ในชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิด ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ รัฐนิวแม็กซิโก เมื่อ 2 เดือนก่อน
Now, the pillar that controls everything is in the southeast cupola.เสาต้นนั้นเป็นตัวควบคุม อยู่ใต้ซุ้มหลังคาโค้งฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้
Last known location is the outer marker, two klicks down the southeast road.ตำแหน่งสุดท้ายที่รู้ รอยด้านนอกที่เด็กสองคนนั่น มุ่งไปทางถนนตะวันออกเฉียงใต้
Yesterday they launched a communications satellite from a private facility in Southeast Asia.เมื่อวานนี้พวกเขาปล่อยขีปนาวุธสื่อสาร จากตึกเอกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
We're looking out that way, south-southeast.เรามองไปทางนั้น ทางใต้ ตะวันออกเฉียงใต้
Southeast exit...ทางออกตะวันออกเฉียงใต้-
The wind's coming from the southeast.ลมพัดมาจาก ตะวันออกเฉียงใต้
Okay, looks like your best point of entry is gonna be the southeast corner.โอเค เหมือนว่า จุดที่ดีที่สุดที่จะเข้าไป คงเป็นมุมตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้
Somewhere in Southeast Asia, ten years later-=10 ปีต่อมา ณ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้=-
On December 26th, 2004, the deadliest tsunami on record hit the South East Coast of Asia.26 ธันวาคม 2004 คลื่นยักษ์ซึนามิที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ถล่มชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย
Truck was on its usual route in the southeast.รถเก็บขยะวิ่งตามเส้นทางตะวันออกเฉียงใต้ตามปกติ
841 southeast long street, apartment 201.ที่อยู่ล่าสุด... \841 ถนนลองสตรีทด้านตะวันออกเฉียงใต้ อพาร์ทเม้น201
841 Southeast Long Street.841 ถนนลองสตรีทด้านตะวันออกเฉียงใต้
All units in the vicinity off Penn and Southeast, robbery in progress at Colonial Liberty Bank.ทุกหน่วยที่อยู่ในบริเวณใกล้เพนน์ และทางตะวันออกเฉียงใต้ มีการปล้นที่ธนาคารโคโลเนียล ลิเบอร์ตี้
Blue 2, southeast corner and stand by.บลูทูเตรียมพร้อมที่มุมตะวันออกเฉียงใต้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันออกเฉียงใต้
Back to top