ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะวันขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะวันขึ้น*, -ตะวันขึ้น-

ตะวันขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันขึ้น (v.) sunrise See also: dawn Ops. ตะวันตก
English-Thai: HOPE Dictionary
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง
"I'll most likely kill you in the morning.""แต่ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อตะวันขึ้น"
I'll most likely kill you in the morning.""ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อตะวันขึ้น"
"and before the following dawn,และก่อนตะวันขึ้น ...
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง
It's just beautiful, 'cause we can make... a lot of love before the sun goes down.เพราะว่าเรา เมคเลิฟกัน ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตะวันตกดิน
Why do I have to be so sweet?"ข้าได้ยลตะวันขึ้นเหนือหุบเขานั้น"
They should reach the fort before dawn.รถนั่นน่าจะไปถึงป้อม ก่อนตะวันขึ้น
Our lowest shall fight at dawn.คู่ต่ำสุดของเราจะสู้เมื่อตะวันขึ้น
Dude, sun's up.เพื่อน ตะวันขึ้นแล้ว
When the sun rises in the west, sets in the east when the seas go dry.เมื่อตะวันขึ้นทางตะวันตก และตกทางตะวันออก เมื่อทะเลเหือดแห้ง
♪ The sun would set so high, ring through my ears ♪#ดวงตะวันขึ้นชูโชติบนฟ้า เสียงก้องกังวานมาเข้าหู
They find a nice cave to hide in while the sun's up and do their killing when it's dark.พวกมันจะหาถ้ำเพื่อซ่อนตัว ยามตะวันขึ้น แล้วออกฆ่า ตอนค่ำมืด
We start again at first light. Get some sleep.เราจะออกเดินทางอีกครั้ง เมื่อตะวันขึ้น นอนเสียเถอะ
One night, from sunset to sunrise,คืนหนึ่ง ตั้งแต่ตะวันตกดินยันตะวันขึ้น
Well, being a vampire's got its perks- the no dumping and all- but getting deep-fried when the sun comes up sure evens the playing field.เธอเริ่มจะกลายเป็น แวมไพร์ทะลึ่งแล้ว และกำลังหาเรื่องใส่ตัวน่ะ เมื่อดวงตะวันขึ้น\ เธอจะไม่ปลอดภัย
The day she was born, they rang the bells from sunrise till sunset.วันที่นางเกิด พวกเขาตีระฆัง ตั้งแต่ตะวันขึ้นจวบจนตะวันตกดิน
♪ Here comes the sun#ดวงตะวันขึ้นมาแล้ว#
♪ Here comes the sun#แต่ดวงตะวันขึ้นแล้ว#
Siege begins at sunrise.เริ่มบุกยึดตอนตะวันขึ้น
They went to the tomb before dawn that morning and found it empty.พวกนางไปที่อุโมงค์ก่อนตะวันขึ้นวันนั้น และพบว่ามันว่างเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะวันขึ้น
Back to top