ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะปิ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะปิ้ง*, -ตะปิ้ง-

ตะปิ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะปิ้ง (n.) silver genital-cover of a girl See also: cover, fig leaf Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตับปิ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The plaster fig leaves were added later.ภายหลัง, หลอกลวงพวกเขา กับตะปิ้งของเกลือจืด.
Earth, air, fire, water.ภายหลัง, หลอกลวงพวกเขา กับตะปิ้งของเกลือจืด.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะปิ้ง
Back to top