ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะบึงตะบอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะบึงตะบอน*, -ตะบึงตะบอน-

ตะบึงตะบอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบึงตะบอน (adj.) peevish See also: petulant, irritable Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด
ตะบึงตะบอน (v.) be peevish See also: be petulant, be irritable Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to hear you tear into your own son.ได้ยินคุณตะบึงตะบอนลูกตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะบึงตะบอน
Back to top