ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะครั่นตะครอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะครั่นตะครอ*, -ตะครั่นตะครอ-

ตะครั่นตะครอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะครั่นตะครอ (v.) chill See also: have fever and ague, feverish, have a slight fever Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, สะบัดร้อนสะบัดหนาว, ไม่สบาย, จับไข้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะครั่นตะครอ
Back to top