ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอหม้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอหม้อ*, -ตอหม้อ-

ตอหม้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอหม้อ (n.) prop See also: foundation post, foundation pillar, a post which supports a beam-pile, footing Syn. ตะม่อ, เสา, เสาเข็ม, เสาหลัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอหม้อ
Back to top