ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอร์ปิโด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอร์ปิโด*, -ตอร์ปิโด-

ตอร์ปิโด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอร์ปิโด (n.) torpedo Syn. ลูกระเบิด
English-Thai: HOPE Dictionary
torpedo(ทอร์พี'โด) n. ลูกตอร์ปิโด,องครักษ์,มือมีด,ผู้รับจ้างฆ่าคน vt. โจมตีหรือทำลายด้วยตอร์ปิโด pl. torpedoes
English-Thai: Nontri Dictionary
torpedo(n) ลูกตอร์ปิโด,ทุ่นระเบิดใต้น้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
torpedo (vt.) โจมตีด้วยตอร์ปิโด
torpedo boat (n.) เรือตอร์ปิโด See also: เรือรบ
torpido boat (n.) เรือตอร์ปิโด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Torpedo the Initiative's investments?ตอร์ปิโด เงินลงทุนของ Initiative น่ะเหรอ?
Torpedoes and anti-aircraft canons, Sir.ตอร์ปิโดกับปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานครับ
Our torpedo and theirs.ตอร์ปิโดของเราและของมัน
The torpedoes were delivered two days after Conner took those photos.ตอร์ปิโดถูกส่งมา 2 วัน หลังจากคอนเนอร์ถ่ายรูปนี่
Torpedo ready, but-- thirty second fuse.ตอร์ปิโดพร้อม แต่... อีก 30 วินาที กระแทก
Your putty torpedoes are no match... for my thermal shields.ตอร์ปิโดพวกแกทำอะไร... เกราะความร้อนข้าไม่ได้หรอก
Torpedoes locked and closing.ตอร์ปิโดล็อคตำแหน่งเราและกำลังใกล้เข้ามาครับ
The torpedo's missed, they are gonna reach lock before the sub doesตอร์ปิโดไม่โดน พวกมันไปถึงประตูก่อนเรือแน่
Japanese submarine slammed two torpedoes into her side, Chief.เรือดํานํ้าญี่ปุ่นยิงตอร์ปิโด 2 ลูก เข้าข้างเรือเรา สารวัตร
Not if they used their laser blasters and photon torpedoes. - That's not funny.ไม่ได้ถ้าพวกเขาใช้ เลเซอร์และโฟตอนตอร์ปิโดของพวกเขา
I'll let you get back to Reginald's quivering member.ฉันจะปล่อยให้ครูไปเขียนเรื่อง อาวุธลับตอร์ปิโดของเรจินัลด์ต่อ
"Quivering member." I like that."อาวุธลับตอร์ปิโด" ไม่เลวนี่
Manta leader to Manta team, arm cluster torpedoes and stick close to element formation.จากผู้นำฝูงถึงทีมแมนต้า เตรียมการปล่อยตอร์ปิโด เล็งเป้าหมายในรูปแบบรวมศูนย์
I was a gunner on a torpedo boat.ผมเคยเป็นพลปืน บนเรือ ตอร์ปิโด
One of our own torpedo boats is in pursuit of the target.เรือตอร์ปิโดลำหนึ่งของเรา กำลังตามล่าเป้าหมายอยู่
Damn the torpedoes.ให้ตายเถอะโจมตีด้วยตอร์ปิโดกัน.
Chief of the boat, status of our torpedo stock?หัวหน้าเรือ รายงานสถานะตอร์ปิโดที่เรามี
You can't fight a kraken with one torpedo.คุณสู้คราเค็นด้วยตอร์ปิโดลูกเดียวไม่ได้
Torpedo in the water. Closing fast.มีตอร์ปิโดในน้ำ เข้ามาใกล้เร็วมาก
Yes, status on my torpedo?สถานะของตอร์ปิโดของเราเป็นไง
We're playing dead. Eight seconds to torpedo contact.8 วินาที ตอร์ปิโดจะกระทบ
"Damn the torpedoes." Who said it and why?"ทำลายตอร์ปิโด"\ ใครเป็นคนพูดและทำไม
Torpedo locked on us at 320'2!-ตอร์ปิโดกำลังมา ข้อมูลทิศ 320 มาร์ค 2
Captain, they're locking torpedoes.กัปตัน มันเล็งตอร์ปิโดใส่เรา
"Type 91 torpedoes transferred to the aircraft carrier Kaga October 28th, 1941, Shanghai.""เครื่องยิงตอร์ปิโดสู่อากาศ ชนิด 91 คาก้า ...28 ตุลาคม 1941 เซี่ยงไฮ้"
You got 800 kilogram torpedoes.นี่มันตอร์ปิโดหนัก 800 กิโล
The destroyers protect the carriers, the tankers refuel them at the center you got a fleet of fighter planes, each carrying 800 kilogram torpedoes.เรือตอร์ปิโดคุ้มกันเรือบรรทุกเครี่องบิน เรือบรรทุกน้ำมันคอยเติมเชื้อเพลิง ..มีเครื่องบินรบเป็นฝูง\ แต่ละลำบรรทุกตอร์ปิโด 800 กิโล
Prep torpedo tubes one through four, fix range on Trench's command ship.เตรียมตอร์ปิโดกระบอกหนึ่งถึงสี่ กำหนดระยะไปยังยานบัญชาการของเทรนช์
You realize our torpedoes might not be enough?ท่านตระหนักมั้ยว่าตอร์ปิโดของเรา อาจจะไม่เพียงพอ?
Four or more Republic torpedoes armed and closing.มีตอร์ปิโดสาธารณรัฐสี่ลูก หรือมากกว่านั้นกำลังใกล้เข้ามาครับ
Arm tracking torpedoes and fire them on my command.เตรียมตอร์ปิโดติดตาม แล้วรอคำสั่งให้ยิงจากข้า
It's still no reason for me to have to listen to you arm your photon torpedoes every night.ก็ยังไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องฟัง ตอร์ปิโดโปรตอนของนายทุกคืน
I always admired the aesthetic of the classic Torpedo C body, especially in the 1947.ผมชอบความสวยของตัวถัง ตอร์ปิโดซีแบบคลาสสิกเสมอ โดยเฉพาะรุ่นปี 1947
We have one torpedo left, right?เรามีตอร์ปิโดเหลืออีก1ลูก ใช่ไหม?
And our torpedoes can't track their movements.และตอร์ปิโดของเราไม่สามารถ ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขา
We have pulse phase cannons and spatial torpedoes.เรามีปืนชีพจรเฟสและตอร์ปิโด เชิงพื้นที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอร์ปิโด
Back to top