ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอนกิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอนกิ่ง*, -ตอนกิ่ง-

ตอนกิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนกิ่ง (v.) graft See also: incorporate, join
English-Thai: HOPE Dictionary
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grafting (n.) การตอนกิ่ง
layer (vt.) ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง Syn. propagate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอนกิ่ง
Back to top