ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอกกลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอกกลับ*, -ตอกกลับ-

ตอกกลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอกกลับ (v.) retort See also: reply, react, repose, answer back Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, there's an intelligent response.ตอกกลับได้หลักแหลมมาก
...fire under their asses, you understand me?...ตอกกลับไปเลย เข้าใจที่พูดไหม?
Well, I'll admit, I came to punish youโอเค ฉันยอมรับว่าฉันมาเพื่อตอกกลับ
I wish you had a stronger argument than that.คิดว่านายจะตอกกลับฉันแรงกว่านี้ซะอีก
He replied with a colorful rejoinderเขาตอกกลับอย่างดุเดือด
If anybody were to ever make fun of you, you would either kick their ass or slash them with your vicious, vicious words.เธออาจจะไปเตะตูดพวกมัน หรือตอกกลับพวกเขาด้วยความร้ายกาจของเธอ คำพูดที่ร้ายกาจไง
Look, if we want to survive, we have to fight back!ฟังนะครับ หากพวกเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป เราต้องตอกกลับบ้าง!
Turn around is fair play.ต้องตอกกลับถึงจะยุติธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอกกลับ
Back to top