ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลาดนัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลาดนัด*, -ตลาดนัด-

ตลาดนัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลาดนัด (n.) market fair
ตลาดนัดแรงงาน (n.) labour market
English-Thai: HOPE Dictionary
plaza(พลา'ซะ,แพลท'ซะ) n. ลานกว้างในตัวเมือง,ตลาดนัด
English-Thai: Nontri Dictionary
plaza(n) ตลาดนัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
market place (n.) ตลาดนัด
sook (n.) ตลาดนัดกลางแจ้งแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง Syn. souk
souk (n.) ตลาดนัดกลางแจ้งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง Syn. sook
market cross (n.) บริเวณที่ปักไม้กางเขนซึ่งแสดงทางออกจากตลาดนัด
market day (n.) วันที่มีตลาดนัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How was the farmers' market?ตลาดนัดการเกษตรเป็นไง
Good time for sightseeing.เราไปเที่ยวตลาดนัดก่อนยังได้
What a racket they're making in your class. It's like a fish market.ในคาบเรียนพาเด็กทำอะไรอ่ะ อย่างกับตลาดนัด
He sells fake Cartier watches out of the souks in Damascus.เขาขายนาฬิกาคาร์เทียร์ปลอม นอกตลาดนัดในดามัสกัส
Hey, Audrey, you should go check out the Haven farmers' market.เฮ้ ออดรีย์ คุณน่าจะไปตรวจดู ตลาดนัดเกษตรของแฮเวน หน่อยน่ะ
No. We bought it at a flea market for $2, and she's very happy with it.ไม่ เราซื้อได้ที่ตลาดนัดราคา2เหรียญ
It's no negotiations. Thirty large or nothing.ไม่ใช่ของตลาดนัดห้ามต่อ สามหมื่น เอาไม่เอา
And I want you to take 'em to the Greenville auction and sell 'em.และฉันต้องการให้แกพาพวกมันไปตลาดนัดกรีนวิลล์ และขายมัน
"When we go to New York, let's go to the front of the Plaza and reenact the end of The Way We Were. ""ตอนเราไปนิวยอร์ค ไปกันที่ หน้าตลาดนัดและแสดงท่า ตอนจบของ The Way We Were"
I got something for you.ฉันได้รับบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณ พบในตลาดนัด
But as it happens... I'm in the market for a diamond ring.แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ฉันอยู่ในตลาดนัดแหวนเพชร
It's like a job fair for mercenaries.ที่นี่เป็นตลาดนัดแรงงานของทหารรับจ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลาดนัด
Back to top