ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตลกโปกฮา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตลกโปกฮา*, -ตลกโปกฮา-

ตลกโปกฮา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลกโปกฮา (adj.) uproarious See also: clownish, tumultuous
English-Thai: HOPE Dictionary
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slapstickละครตลกโปกฮา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตลกโปกฮา
Back to top