ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรึงเครียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรึงเครียด*, -ตรึงเครียด-

ตรึงเครียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึงเครียด (v.) be serious See also: be sober, look grave
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought crisis was supposed to bring a family closer.ฉันว่าความตรึงเครียดทำให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกัน
It'll relax you, take the edge off your nerves.มันจะช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความตรึงเครียด
It's very tense in there, sir.ที่นี่ค่อนข้างตรึงเครียดครับ ท่าน
I would imagine the level of stressฉันจะต้องจินตนาการถึงระดับความตรึงเครียด
I mean, what are you doing to relieve the stress?ฉันหมายความว่า อะไรที่คุณกำลังทำแสดงให้เห็นถึงความตรึงเครียด
In 1861, it created a tremendous amount of tensionในปี 1861 สร้างความตรึงเครียดอย่างใหญ่หลวง
Things are a little tense right now between me and Isabel.ตอนนี้สิ่งต่างๆกำลังตรึงเครียด ระหว่างพ่อกับอิโซเบล
This place has some serious vibe in it.สถานที่นี้เต็มไปด้วย บรรยากาศที่ตรึงเครียดนะ
It's super tense. You have to tell me what's going on.มันตรึงเครียดมากๆ คุณต้องบอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั้น
Ease mind of our city, and continue to assure them the gods favor my efforts.ผ่อนคลายความตรึงเครียดของเมืองของเรา และดำเนินการต่อเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขา พระเจ้าโปรดปรานความพยายามของฉัน
I mean, it was a stressful job, and he was doing battle with the planning commission.ฉันหมายถึงมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะตรึงเครียด และเขากำลังต่อสู้กับคณะวางแผน
Uh... it's just, things have been tense in my house.เอ่อ ... มันแค่สิ่งที่ เคยตรึงเครียดในบ้านของฉัน
I had the most intense situation at the library today with this guy, Mike...ฉันกำลังอยู่ในสถานการณ์ตรึงเครียดที่สุด ที่ห้องสมุดวันนี้ กับผู้ชายคนนั้น ไมค์...
Castle's still hashing things out with her people.ปราสาทยังคงตรึงเครียด กับคนของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรึงเครียด
Back to top