ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรึงตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรึงตรา*, -ตรึงตรา-

ตรึงตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรึงตรา (v.) fascinate See also: impress, imprint, brand
English-Thai: HOPE Dictionary
graven(เกร'เวิน) adj. ยึดแน่น,ตรึงตราในความทรงจำ,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forlipsare the only things that touchเพราะริมฝีปากเป็นสิ่งเดียวที่ตรึงตรา
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision that was planted in my brainเพราะว่าภาพความคิดค่อยๆ คืบคลานมา ทิ้งเมล็ดพันธุ์ไว้ในยามนิทรา และภาพความฝันนั้นยังคงตรึงตรา
♪ The sunset inside a frame ♪ทอแสงตรึงตราก่อนลาลับไป
However... what has stayed with each and every one of us that read it is an undeniable emotion.แต่ว่า สิ่งที่เราทุกคนรู้สึกตรึงตรา หลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ คืออารมณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรึงตรา
Back to top