ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราสัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราสัง*, -ตราสัง-

ตราสัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราสัง (v.) shroud See also: wrap
English-Thai: HOPE Dictionary
shroud(ชเราดฺ) n.,vt. (คลุมด้วย) ผ้าห่อศพ,ผ้าตราสัง,สิ่งที่ใช้ปกคลุม,สิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม,ฝาครอบ,ที่ครอบ,เชือกหรือลวดขึงค้ำเสากระโดงเรือ,ปลอกสวม vi. ซ่อนเร้น,เข้าที่หลบภัย., Syn. sheet,cover
English-Thai: Nontri Dictionary
cerement(n) ตราสัง(ศพ)
sheet(n) แผ่นกระดาษ,ผ้าปูที่นอน,แผ่น,สิ่งตีพิมพ์,ผ้าตราสัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't understand.If you turn me in to your handlers, it's like signing my death warrant.ถ้านายพาฉันไปให้พวกเขา ก็เหมือนมัดตราสังฉันแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราสัง
Back to top