ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราบจนกระทั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราบจนกระทั่ง*, -ตราบจนกระทั่ง-

ตราบจนกระทั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราบจนกระทั่ง (conj.) until See also: till Syn. ตราบจน, จนกระทั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
yet (adv.) ตราบจนกระทั่งบัดนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'loving me, until the end."'รักฉัน, แม้ตราบจนกระทั่งถึงจุดจบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราบจนกระทั่ง
Back to top