ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราชู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราชู*, -ตราชู-

ตราชู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราชู (n.) balance See also: equipoise, poise Syn. ตาชั่ง, คันชั่ง, เครื่องชั่งสิ่งของ
English-Thai: HOPE Dictionary
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราชู
Back to top