ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนี่ถี่เหนียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนี่ถี่เหนียว*, -ตระหนี่ถี่เหนียว-

ตระหนี่ถี่เหนียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหนี่ถี่เหนียว (adj.) miserly See also: stingy, miserly Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก
English-Thai: Nontri Dictionary
scrimp(vi) ประหยัด,มัธยัสถ์,ตระหนี่ถี่เหนียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, we've all heard that Mrs Arness has a penchant for thriftiness.เราได้ยินมาว่านางอาร์เนส มีใจรักในทางตระหนี่ถี่เหนียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนี่ถี่เหนียว
Back to top