ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนักแน่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนักแน่*, -ตระหนักแน่-

ตระหนักแน่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหนักแน่ (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนักแน่
Back to top