ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระหนกตกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระหนกตกใจ*, -ตระหนกตกใจ-

ตระหนกตกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหนกตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระหนกตกใจ
Back to top