ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระปุ่มตระป่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระปุ่มตระป่ำ*, -ตระปุ่มตระป่ำ-

ตระปุ่มตระป่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระปุ่มตระป่ำ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระปุ่มตระป่ำ
Back to top