ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระบัดสัตย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระบัดสัตย์*, -ตระบัดสัตย์-

ตระบัดสัตย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระบัดสัตย์ (v.) reverse one´s promise See also: break one´s word, go back on one´s word Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา Ops. ซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He broke his vows, betrayed his brothers.เขาตระบัดสัตย์ หักหลังพี่น้อง
I want you to break 'em.ข้าอยากให้เจ้าตระบัดสัตย์
Kingslayer. Oathbreaker.ไอ้คงปลงพระชนม์ ไอ้คนตระบัดสัตย์
You admit to breaking your vows, then?ยอมรับว่าตระบัดสัตย์งั้นรึ?
Then you'll remember the passages concerning buggery and perjury.งั้นท่านน่าจะจำบทเกี่ยวกับ รักร่วมเพศและตระบัดสัตย์ได้
My loyal subjects, the treacherous birds have repaid our friendship with an unprovoked act of aggression.เหล่าพสกนิกรของข้า พวกนกตระบัดสัตย์ ทรยศในไมตรี ด้วยการบุกโจมตี โดยไร้สาเหตุ
We're not oathbreakers. We're not schemers.เราไม่ใช่พวกตระบัดสัตย์ ไม่ใช่พวกมากอุบาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระบัดสัตย์
Back to top