ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระกองกอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระกองกอด*, -ตระกองกอด-

ตระกองกอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระกองกอด (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Long time, no spooning.ไม่ได้ตระกองกอดกันนานเลยนะ
I held you close in my arms.ฉันตระกองกอดเธอไว้ในอ้อมแขน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระกองกอด
Back to top