ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระกลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระกลาม*, -ตระกลาม-

ตระกลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระกลาม
Back to top