ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจฟัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจฟัง*, -ตรวจฟัง-

ตรวจฟัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจฟัง (v.) sound Syn. ฟัง
English-Thai: HOPE Dictionary
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
stethoscopic(al) (สเทธธะสคอพ'พิค) n. เกี่ยวกับเครื่องตรวจฟัง,เกี่ยวกับการตรวจฟังได้จากการตรวจฟัง., See also: stethoscopy n.
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auscultationการตรวจฟัง, การฟังตรวจ, การฟังเสียงหายใจ, การฟัง, วิธีฟัง, การตรวจโดยการฟัง [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจฟัง
Back to top