ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจนับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจนับ*, -ตรวจนับ-

ตรวจนับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจนับ (v.) evaluate See also: assess, estimate Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล
English-Thai: HOPE Dictionary
tally(แทล'ลี) n. ไม้เครื่องหมาย,ติ้ว,ป้ายเครื่องหมาย,ขีดหรือบากเครื่องหมายสำหรับนับ,การบันทึก,บัญชี,คะแนนนับ,คะแนนเปรียบเทียบ,ตัวฉลากหรือเครื่องหมายสำหรับนับจำนวน,หน่วยนับ,สิ่งที่ใช้นับ. vt. นับ,ตรวจนับ,ทำเครื่องหมายนับ,บันทึก,ลงบัญชี,ทำให้ตกลง. vi. สอดคล้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
canvass๑. การหาเสียง๒. การตรวจนับคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pollen count (n.) การตรวจนับจำนวนละอองเกสรในช่วง 24 ชั่วโมง
scintillation counter (n.) อุปกรณ์ตรวจนับวัดกัมมันตรังสีตรังสีโดยใช้หลักการของ scintillation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ
You ripped this morning inventory totalization?นายทำลายรายงานการตรวจนับสต็อกของเรา
I know you have trouble with anything that can't be quantified and counted.ฉันรู้ว่านายมีปัญหากับบางสิ่ง\ ซึ่งไม่สามารถตรวจนับได้
We'll conduct nightly checks. You have a rapport out there.เราจะตรวจนับจำนวน มีสายของเราอยู่ที่นั่น
I can't. I'm so sorry. I have to do inventory tonight.ผมไปไม่ได้ ขอโทษจริงๆ คืนนี้ผมต้องอยู่ตรวจนับอุปกรณ์
His abnormal cell count is incredibly high.การตรวจนับเซลล์ผิดปกติขิงเขา ขึ้นสูงมาก
You wait until you're finished cashing out before you do another transaction!เธอต้องตรวจนับ\\\ เงินให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะขาย\\\ ลูกค้าคนต่อไป
That official count from the bank makes this one of the biggest robberies in recent history.ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับจำนวนเงิน จากธนาคารแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจนับ
Back to top